اسامی دوره سوم سخنگویان ایران تریبونال

اسامی که در زیر مشاهده می کنید، اعضای دوره سوم سخنگویان ایران تریبونال هستند. . مسئولیت گروه سخنگویان را در این دوره لیلا قلعه بانی بعهده داشت.

شماره تلفن و آدرس الکترونیکی سخنگویان به دلیل تغییر ساختار تشکیلانی ایران تریبونال بعد از برگزاری مرحله دوم دادگاه در اوت ٢٠١٣ حذف شد.

  سحر محمدی
  بهروز پرتو
  لیلا قلعه بانی
  اکرم بیرام وند
  پیوند باشکندی
  رویا غیاثی
  احمد موسوی
  ایرج مصداقی
  اردوان زیبرم 
  پویان دانشیان

برای روئیت اسامی دوره دوم سخنگویان اینجا را کلیک کنید

اسامی دوره اول سخنگویان ایران تریبونال

    عباس سماکار
    سوسن بهار
    بابک رحیمی
    پیوند باشکندی
    زمان مسعودی
    احمد موسوی
    ایمان شیرعلی
    شهراب خوشبوئی 
    ایرج مصداقی
    وحید ولی زاده
    داریوش افشار
    بهروز پرتو 
    منوچهر صفرعلی

توضیح:

نخستین گروه سخنگویان ایران تریبونال در اوایل تابستان ٢٠٠٩ تشکیل گردید و  ٥ آوریل ٢٠١٠ تجدید سازماندهی شد. سخنگویان دوره دوم  فعالیت خود را ٥ آوریل ٢٠١٠ آغاز کردند و در فوریه ٢٠١١ دوباره تجدید سازماندهی شد.  فعالیت گروه سوم سخنگویان تا زمان تغییر ساختار تشکیلاتی ایران تریبونال در تابستان ٢٠١٣ ادامه داشت.

اول اکتبر ٢٠١٣