اهداء کمک های مالی

دادگاه ایران تریبونال، با حمایت معنوی و مالی مردم و مدافعان راستین برابری و عدالت اجتماعی و حق حیات انسان ها، رژیم جمهوری اسلامی را در دو مرحله، به فاصله ماه  های ژوئن و اکتبر ٢٠١٢ برابر با با خرداد و آبان ١٣٩١ در لندن و لاهه محاکمه و به جنایت علیه بشریت محکوم کرد.

دادگاه ایران تریبونال، نخستین و بی سابقه ترین دادگاه در تاریخ بشریت است که تاکنون به دست مردم برگزار شده است. دادگاه ایران تریبونال، تجربه تاریخی و دستاورد بزرگی برای مردم عدالت خواه در سراسر جهان است. تجربه ایران تریبونال را باید در دسترس سایر مردم عدالت خواه در سایر نقط جهان و نسل های آینده در ایران و مراکر آموزش و تحقیقات حقوقی نظیر دانشگاه های حقوق قرار داد.

دادگاه ایران تریبونال، نخستین قدم در راستای اهداف عدالت خواهانه مردم ایران است و از این رو، این وظیفه را دارد با جمع آوری اسناد اعدام های گسترده دهه شصت و تکمیل پرونده جنایت این دهه، اسناد مورد نیاز عدالت خواهی مردم ایران و رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی در فردای بعد از این رژیم را فراهم نماید.

ایران تریبونال، برای ادامه فعالیت های خود به کمک مالی شما مردم نیاز دارد. با کمک مالی، حامی ایران تریبونال شوید و به جنبش عدالت خواهانه مردم ایران وجمع آوری اسناد جنایت دهه شصت یاری رسانید.

ایران تریبونال، کارزاری است مردمی و برای پشبرد فعالیت هایش به کمک های مردمی تکیه دارد. ایران تریبونال هیچ گونه کمکی از دولت ها، موسسات دولتی و تشکل های غیرانتفاعی که از دولت ها یا موسسات وابسته به آنها کمک مالی دریافت می کنند، نمی پذیرد.

کمک های مالی تان را به یکی از شماره حساب های زیر واریز نمائید. 

کمک های مالی یک بار، نوبتی و یا مستمر و ماهیانه شما، هرمقدار که باشد، کمک بزرگی خواهد بود برای ادامه کار ایران تریبونال. 

Sweden
Name of the Bank: Plusgirot -Nordea
Name of the account: Iran Tribunal
account number: 60 42 41-0
IBAN: SE19 9500 0099 6026 0604 2410
BIC: NDEASESS
    

UK
HSBC
Account name: I.T. Campaign
Account number: 53812340
Sort Code: 40-05-18
IBAN: GB75MIDL40051853812340
BIC: MIDLGB2107G
    

USA

Bank of the West

Account name: IT
Account number : 013015222
Routing: #107006813