فیلم مستندی در باره کمیسیون حقیقت یاب (مرحله اول دادگاه) 

 

;