سخنرانی اردوان زیبرم در بزرگداشت یادمان جان سپردگان دهه شصت در وانکور کانادا 

روز شنبه ٢٩ سپتامبر ٢٠١٢ 

سخنرانی اردوان از دقیقه بیستم فیلم آغاز می شود

فیلم