مصاحبه رادیو دمکراسی شورائی با ایمان شیرعلی در باره محاکمه جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت، دوازده آذر ١۳٨٨برابر با ٣ دسامبر ٢٠٠٩