مصاحبه رادیو همبستگی با داریوش افشار در باره کارزار بین المللی برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در ایران، ۵دسامبر ۲٠٠٩