مصاحبه رادیو همبستگی با رویا اشرف آبادی و رویا رضائی جهرمی