گزارش به زبان انگلیسی است.  نسخه فارسی آن بعد از ترجمه در همین صفحه منتشر خواهد شد

ترجمه انگلیسی شهادت شاهدان لندن به دلیل نقض فنی دستگاه های صوتی در محل دادگاه، به طور کامل ضبظ نشده است. دو تیم مرکب از مترجمان و کادر مکتوب کردن شهدت ها در تلاش هستند شهادت ها را از فیلم های دادگاه استخراج و از زبان فارسی به انگلیسی ترجمه کنند. شهادت ها بعد از ترجمه و ترخیص به گزارش اضافه خواهند شد. شهادت های موجود در گزارش، پیش از دادکاه در لندن به صورت کتبی از شاهدان اخذ شده است. یاداشت های کوتاهی از شهادت ها در لندن در انتهای شهادت های کتبی درج شده است

گزارش، حاوی یک مقدمه، گزارش کمیسیون حقیقت یاب، شهادت کتبی و  خلاصه ای از شهادت های شفاهی شاهدان لندن و لیست اسامی آمران و عاملان کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت است.

برای روئیت گزارش انگلیسی روی عکس زیر کلیلک کنید