زندگینامه ی مادران دادخواه 

ایران تریبونال، به پاس مبارزات، مقاومت و ایستادگی مادران جان سپردگان زندانی سیاسی در مقابله با ظلم و ستم، زندگینامه ­ی مادران مبارزی که پشتوانه مبارزات عزیزانشان در دوران حکومت جمهوری اسلامی بودند و بعد از مرگشان به دادخواهی شان پرداختند، برای تاریخ ثبت و در دسترس آیندگان قرار می دهد.  اطلاعاتی که در زیر در رابط با مادران منتشر شده است، از وابستگان نزدیک آنان دریافت شده و یا از اطلاعات موجود در سطح جنبش گرفته شده است. ایران تریبونال امیدوار است خانواده ها کمک کنند نواقص و کمیودها را رفع کنیم و زندگینامه ی مادران بیشتری را برای ما بفرستند. اسناد زیر شناسنامه ی مبارزاتی مادران و فرزندان جان سپرده ی آنان است. از اهداف دیگر ایران تریبونال ثبت شناسنامه ها در سطح جهانی است. 

مادر مروارید نصیر(مادر کایدپور) مادر بهیه کهنه پوشی (مادر مصطفی سلطانی)  مادر زری نصیری(مادر نورالدین ریاحی مادر ملوک زمانی(مادر سرحدی)
مادر منور ایلی پور (مادر میلانی) مادر فاطمه ملک (مادر محسنی) مادر مهین عبدی رودگریان(مادر رودگریان) مادر عفت الشریعه مریدی (مادر معینی)
   
مادر زینت حیدری(مادر ریاحی) مادر اختر نیکوکار