بازدید کننده محترم!

  فرم های مختص به جان سپردگان و یا زندانیان سیاسی در دست تعمیر می باشد. لطفا برای ارسال اطلاعات خود به ایران تریبونال از طریق این فرم مشروح مطالب خود را  برای ما بفرستید. ایمیل  و یا شماره تلفن سیار خودتان را حتما بنویسید، تا ما بتوانیم برای تکمیل اطلاعات با شما تماس بگیریم.

سپاسگزاریم

فرم تماس