مادر سکینه هزارستان

مادر سکینه هزارستان، مادر عجم، بتاریخ ١٣٠٨ در بوشهر دیده به جهان گشود و بتاریخ ٢٨ خزداد ١٣٩۵ در تهران درگذشت. مادر عجم از مادران خاوران بود و تا واپسین لحظات زندگیش دادخواه فرندانشان حسن و علی عجم بود که توسط جمهوری اسلامی در دهه شصت در زندان اوین به جوخه مرگ سپرده شدند. مادر عجم، زنی زحمتکش بود و یک پایش به کار در خانه بود و یک پایش به کار در بیرون از خانه و از شهریور شصت، از زمانی که نخستین فرزندش حسن دستگیر شد، یک پایش نیز به درب زندان اوین و بعد از اعدام هردو فرزندانش حسن و علی، تا زمانی که دیده برجهان فروبست به دادخواهی شان به خاوران می رفت. مادر عجم با تمام سختی های زندگی و رنج هایی که کشید، زنی قوی و مادری وفادار  و همواره یک پای برنامه های خانواده ها در خاوران بود. جمهوری اسلامی، عروس مادر عجم، فریده یوسفی را نیز در شهریور شصت دستگیر و یک سال بعد در زندان اوین به جوخه مرگ سپرد.

علی عجم

علی عجم، به تاریخ ١٣٢٩ درآبادان به دنیا آمد و بعد از پایان تحصیلات متوسطه و اخذ دیپلم به استخدام شرکت نفت درآمد و به کار در این شرکت مشغول شد. جمهوری اسلامی او را  به خاطر فعالیت در ارتباط با سهند، اتحاد مبارزان کمونیست، در آبان ١٣۶١ در تهران  دستگیر کرد و در زندان اوین به زیر شکنجه برد.  جمهوری اسلامی علی را به تاریخ اول اردیبهشت ١٣۶٢ در زندان اوین به جو خه مرگ سپرد و در خاوران در نهان و پنهان به خاک سپرد.  

حسن عجم

حسن عجم، به سال ١٣٣٢ در آبادان به دنیا آمد و مراحل تحصیلی را با موفقیت به پایان برد و بعد از پایان دبیرستان، وارد دانشگاه پلی تکنیک شد و به تحصیل در رشته راه و ساختمان پرداخت. جمهوری اسلامی او را   به تاریخ ٣٠ شهریور سال ١٣۶٠ به خاطر فعالیت در رابطه با سازمان رزمندگان در راه آزادی طبقه کارگر در جلوی دانشگاه پلی تکنیک در تهران  دستگیر کرد و در زندان اوین به زیر شکنجه برد و او را  به تاریخ ١٢دی ماه ١٣۶٠ در همان زندان به جوخه مرگ سپرد و در خاوران در نهان و پنهان به خاک سپرد. حسن، دو بار نیز به خاطر فعالیت سیاسی در زمان رژیم سلطنتی در سال های ۵٠ و ۵۴ در زندان بود.

فریده یوسفی

فریده یوسفی به سال ١٣٣۵در آبادان  به دنیا آمد و در این شهر تحصیلات دبستان و دبیرستانش را به پایان برد. جمهوری اسلامی، فریده را به تاریخ٣١ شهریور ١٣۶١در تهران دستگیر و در زندان اوین به زیر شکنجه برد و یک سال بعد او را به تاریخ  ۶ اردیبهشت  ١٣۶٢ در زندان اوین به جوخه مرگ سپرد و پیکر وی را در خاوران به فاصله یک قبر در کنار همسرش علی عجم به خاک سپرد.