اریک دیوید، پرفسور حقوق جنائی بین المللی است و از سال ٢٠٠٣ ریاست مرکز حقوق بین الملل دانشگاه آزاد بلژیک را به عهده دارد و از سال ٢٠٠٩ در این دانشگاه در رشته حقوق عمومی بین المللی، حقوق جنائی بین المللی، حقوق نهاد بین المللی و درگیری های مسلحانه تدریس می کند. اریک دیوید، نویسند دو کتاب معروف “مزدوران و داوطلبان در حقوق عمومی بین المللی” و “اصول قانون درگیری های مسلحانه” است. این دو کتاب برنده جایزه شده اند. اریک دیوید، عضو “کمیسیون بین المللی حقیقت یاب انسان دوستانه” است. وی نظرات حقوقی به سازمان ملل، بلژیک، وکلای خارجی و نهادهای غیردولتی می دهد. اریک عضو کمیسیون داوری و ترویج حقیقت یاب بین المللی است. اریک دیوید، مشاور حقوقی تریبونال راسل در باره فلسطین است. وی در چند دانشگاه خارجی پرفسور مهمان است.

Professor Eric DAVID (Belgian) Professor of International Criminal Law, president of the centre for International Law of ULB since 2003. « Professor Emeritus » since October 1st, 2009. He has lectured at the Free University of Brussels (U.L.B.) for the following courses : Public International Law, International Institutional Law, International Criminal Law and Law of Armed Conflicts. Eric David is author of Two prize winning books: “Mercenaries and International Volunteers in Public International Law” and “Principles of the Law of Armed Conflicts”. Member of the International Humanitarian Fact-Finding Commission. Legal opinions for the UN, Belgian and foreign lawyers, NGOs. Member of fact-finding missions and arbitration commissions. Eric David is legal adviser to Russell Tribunal inquiry into the legal ramifications of Israel's human rights and humanitarian law violations in Palestine. He is Visiting Professor in numerous foreign universities.
Professor Eric David