جان دوگارد، پروفسور آفریقای جنوبی در حقوق بین الملل است. جان دوگارد، قاضی دیوان عدالت بین المللی است. وی تا پیش از این از قضات برجسته آفریقای جنوبی و فعال ضدآپارتاید و گزارشگر ویژه کمیسیون سابق حقوق بشر سازمان ملل و کمیسیون حقوق بین الملل بوده است. جان دوگارد نویسنده مجموعه ای از مقالات و کتب حقوقی در زمینه حقوق بین الملل عمومی، دادرسی کیفری، قانون کیفری بین المللی و حقوق بشر است. جان دوگارد استاد دانشگاه لیدن در هلند است و در سال ١٩٩٨به ریاست حقوق بین الملل عمومی انتخاب شد. وی، از سال ٢٠٠١ گرارشگر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در امور فلسطین و حقوق انسانی در مناطق اشغالی فلسطین است. جان دوگارد عضو هیئت منصفه و قاضی دادگاه راسل در امور فلسطین است.