جان کوپر وکیل ارشد بریتانیائی و رشته تخصصی وی حقوق بشر و حقوق جنایی است. وی، عضو کانون وکلای انگلستان و ولز است. جان کوپر از سال ١٩٩٦رییس اتحادیه علیه ورزش های بیرحمانه بوده است. وی از سال ٢٠١١ پروفسور افتخاری حقوق در دانشگاه کاردیف است.