هزینه هر دو مرحله ی دادگاه؛ کمیسیون حقیقت یاب و تریبونال تماما از محل کمک های مردمی پرداخت گردید. برای مشاهده کمک های مالی به فهرست این کمک های در لینک زیر مراجعه کنید.

فهرست کمک های مالی مردمی به دو مرحله دادگاه