مرحله دوم دادگاه جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود

لاهه ٢٥ تا ٢٧ اکتبر ٢٠١٢

 کشتار زندانيان سياسي ايران در دهه شصت: در جستجوي عدالت و دادخواهی”

فراخوان کمک مالی برای تامین هزینه های مرحله دوم دادگاه

به دنبال برگزاری موفقیت آمیز مرحله اول دادگاه جمهوری اسلامی ایران در لندن، مرحله دوم دادگاه ایران تریبونال، به مدت سه روز از ٢٥ تا ٢٧ اکتبر ٢٠۱٢ در شهر لاهه برگزار می شود. مرحله اول دادگاه با تمامی سختی های کار و مشکلات مالی، بعد از پنچ سال فعالیت مداوم جمع وسیعی از خانواده های جان باخته گان و زندانیان سیاسی دهه شصت و همکاری و پشتیبانی جمعی از فعالان عرصه های سیاسی و اجتماعی و حقوقی و پشتیبانی مادی و معنوی توده های بیشمار مردم، به اجرا در آمد. این دادگاه، با برگزاری مرحله اول، فصل مهم و جدیدی در تاریخ مبارزات مردم ایران علیه بیدادگری و جنایت های رژیم جمهوری اسلامی گشود، که برای همیشه در تاریخ ماندگار و الگوئی مردمی برای توده های مردم رنج کشیده و ستمدیده در سایر مناطق جهان و نسل های آینده خواهد بود. این دادگاه مردمی، به بشریت زخم خورده و فرودست تعلق دارد و به آن آموخت که می توان با اتکاه به توان و نیروی جمعی اش هرحکومت جنایت کار و ستمگری را تا تعیین تکلیف نهائی با آن به چالش کشید و پرونده جنایات اش را در پیشگاه افکار عمومی و تاریخ بگشاید و به آن رسیدگی کند. 
برای اولین بار در تاریخ، مردمی ظلم دیده و ستم دیده، با دست خالی و تنها با اتکا به انگیزه و تلاش جمعی اش، فصلی از مبارزه را به اجرا در آورد که در نوع خود بی نظیر است. 
دادگاه مرحله دوم، ترکیبی خواهد بود از یک تیم ٦ تا ٨ نفره از سرشناس ترین قضات و حقوقدانان و شخصیت های مستقل و برجسته جهانی از ٦ تا ٨ کشور، یک تیم دادستانی متشکل از ٧ حقوقدان ایرانی و غیرایرانی و ۱٨ تا ٢٠ شاهد با ترکیبی از زندانیان سیاسی و خانواده ها و کارشناسان حقوقی و شاهدان عینی. یکی از اسناد رسمی مرحله دو دادگاه، گزارش کمیسیون حقیقت یاب خواهد بود.
فعالیت برای برگزاری مرحله دوم دادگاه را در شرایطی آغاز می کنیم که هنوز بخش هائی از کارهای مرحله اول مانند مستند سازی و انتشار تصویری شهادت ها  و چاپ گزارش کمیسیون حقیقت یاب، به دلیل فقدان منابع مالی ناتمام مانده است. اگر به این مجموعه هزینه های مرحله دوم دادگاه را که بالغ بر هفتاد هزار یورو برآورد شده است، اضافه کنیم، کارزار ایران تریبونال در حال حاضر با مشکل تامین هزینه های مالی مرحله دوم دادگاه به مبلع چهل و پنچ هزار یورو مواجه است. 
هزینه های مرحله اول دادگاه و هزینه های فعالیت های پیش از آن، از کمک های مالی مردمی و از سوی فعالان و همگامان کارزار تامین شده است. کارزار ایران تریبونال، برای تامین هزینه های مرحله دوم دادگاه و کارهای نیمه تمام مرحله اول بازهم به کمک های مردمی نیاز دارد. از این رو، کارزار از مردم می خواهد با اهدای کمک های مالی به موفقیت این دادگاه مردمی تاریخی یاری رسانند. این دادگاه تاریخی متعلق به مردم ایران، به ویژه خانواده هائی است که جمهوری اسلامی عزیزان شان را در دهه شصت، قبل و بعد از آن در زندان ها به جوخه مرگ سپرده است.   
براي حضور درمرحله دوم دادگاه،  ثبت نام ضروري است. علاقه مندان به شرکت در مرحله دوم دادگاه که قرار است به به مدت سه روز از ٢٥ تا ٢٧ اکتبر ٢٠۱٢ در شهر لاهه برگزارش شود، از طريق تماس با آدرس ایمیل  زیر، با ذکر نام و نام خانوادگی ثبت نام نمایند. کارزار ایران تریبونال به درخواست هائی که بعد از دهم اکتبر٢٠۱٢ صورت گیرد ترتیب اثر نخواهد. ورود به سالن دادگاه با کارت شناسائی ممکن خواهد بود. آدرس محل دادگاه متعاقبا در وب سایت ایران تریبونال منتشر خواهد شد.

کمک های مالی را به یکی از حساب های زیر واریز نمائید .

Sweden
Name of  bank: Plusgiro- Nordea
Name of account: Iran Tribuna 
Account number: 60 42 41-0

IBAN:SE19 9500 0099 6026 0604 2410
BIC:NDEASESS
UK


Name of bank: HSBC
Name of account: I.T. Campaign
Account number: 53812340
sort code: 40-05-18

IBAN: GB75MIDL40051853812340
BIC: MIDLGB2107G

USA
Name of bank: Bank of the West
Name of account: IT
Account number: 013015222
 Wire transfer 1211007

کارزار مردمی ایران تریبونال
دهم سپتامبر ٢٠١٢