دانیل تورپ، پرفسور حقوق بین الملل است. وی از سال ١٩٨٢ در دانشگاه مونترال به تدریس مشغول است. از آن زمان به بعد، چند دوره حقوق در دانشگاه پاریس و موسسه حقوق بشر در هاروارد تدریس کرده است. دانیل تورپ، در آژانس بین المللی توسعه کانادا فعالیت داشته و به عنوان کارشناس کمیسیون سیاسی و قانون اساسی آینده کبک معروف است. در سال ٢٠٠۵، پروژه ای برای قانون اساسی کبک پیشنهاد کرد. دانیل تورپ، چندین مقاله در باره حاکمیت کبک و پیامدهای قانون اساسی آن منتشر کرده است.

Professor Daniel Turp (Canada)
.