بند اول

ماده١– نام: بنیاد ایران تریبونال Iran Tribunal Foundation.

بند دوم

ماده ٢– تعریف: بنیاد ایران تریبونال، تشکلی است مستقل، مردمی، غیرانتفاعی و غیردولتی وابسته به کارزار مردمی ایران تریبونال، که توسط گروهی از زندانیان سیاسی دهه­ی ٦٠، خانواده­های زندانیان سیاسی که در دهه­ی ٦٠ در زندان جان سپردند، فعالان سیاسی، فعالان کارگری، مبارزان برابری­خواه حقوق زنان، فعالان عرصه حقوق و حقوق کودکان و دیگر زمینه­های مبارزاتی در مهر ١٣٨٦( اکتبر ٢٠٠٧) پایه­گذاری شد.

دادگاه مردمی بین‌المللی ایران تریبونال، بعد از پایان دوره اول فعالیت­هایش از شهریور ١٣٨٦تا خرداد ١٣٩٢ و برگزاری دو مرحله دادگاه، در لندن و لاهه در ماه­های خرداد و آبان ١٣٩١، دور دوم فعالیت­هایش را براساس این اساسنامه و سازماندهی جدید اغاز می­کند.  

بنیاد ایران تریبونال در …. ، براساس تصمیم مجمع عمومی کارزار ایران تریبونال تأسیس گردید و دارای شخصیت حقیقی و حقوقی است. امور آن طبق مقررات و قوانین مربوط به نهادهای مردمی(غیردولتی) و در چهارچوب اساسنامه ایران تریبونال و مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و آیین­نامه­های داخلی خود، به مدیریت یک هیئت اجرائی و نظارت حقوقی یک هیئت امُنای حقوقی بین­المللی، اداره خواهد شد.

بنیاد ایران تریبونال، تجسم قدرت و اراده مردم است و برای پشبرد اهداف و برنامه­هایش به مردم تکیه دارد.                          

ماده ٣- اهداف

١- حفاظت و نگه­داری دستاوردهای دو مرحله دادگاه ایران تریبونال.

٢- انتقال تجربه دادگاه مردمی و روند شکل­گیری و مبانی حقوقی ایران تریبونال به عنوان تجسم اراده مردم در مقابل نهادهای حکومتی از طریق به اجراء در آوردن پروژه­های تحقیقی و آموزشی و ارتقاء آگاهی عمومی نسبت به شکنجه و کشتار در رندان­های ایران.  

٣- جمع­آوری اسناد جنایات زندان­های سیاسی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز روی دهه­ی ٦٠.

٤- تشکیل کمیسیون حقوقی برای اخذ، ثبت و تنظیم شهادت­های کتبی و شفاهی جنایات جمهوری اسلامی ایران در زندان­های ایران.  

٥- تشکیل پرونده برای جنایات­کاران جمهوری اسلامی و کمیته­های دیده­بان برای تعقیب آنان براساس حکم دادگاه ایران تریبونال.

٦- ایجاد ارتباط با کمپین­های عدالت­خواهانه مشابه ایران تریبونال در جهان.

بند سوم

ماده ٤– به منظور دستیابی به اهداف مندرج در ماده سه، بنیاد ایران تریبونال موظف است برنامه و فعالیت خود را براساس سازماندهی زیر تنظیم نماید. 

ارگان­های بنیاد ایران تریبونال

ماده ۵– مجمع عمومی بالاترین ارگان تصمیم­گیری ایران تریبونال است که چهار بار در سال، اولین یکشنبه هر فصل برگزار می­شود.

ماده ٦- مجمع عمومی با حضور پنچاه به علاوه یک اعضاء در مرحله نخست، و چنانچه به حدنصاب نرسد، با حضور یک سوم اعضاء، رسمی و قابل تشکیل است.

ماده ٧- مجمع عمومی، در صورت لزوم به پیشنهاد هیئت اجرایی یا یک سوم اعضاء به طور فوق­العاد برگزار می­شود.

ماده ٨- فراخوان برای تشکیل مجمع عمومی، دو هفته قبل از برپائی مجمع عمومی صورت می­گیرد.

ماده ٩- وظایف و اختیارات مجمع عمومی

الف: بررسی فعالیت­ها و عمل­کردهای بنیاد؛

ب: تصمیم­گیری در باره سیاست­های کلان و چهارچوب کلی فعالیت­های بنیاد؛

پ: بازنگری و یا تعریف مجدد اساسنامه بنیاد؛

ت: رسیدگی به موارد انضباطی.

ماده ١٠–  هیئت امُناء،: هیئت امُنا متشکل از بیست نفر  از اعضاء، وابستگان و حقوقدانان کارزار ایران تریبونال است. نخستین اعضای هیئت امُنا را مجمع عمومی کارزار ایران تریبونال انتحاب و دعوت می­کند.

هيئت امناء در صورت لزوم می­تواند شخص يا اشخاص ديگری را که آمادگی خود را برای عضويت داوطلبانه در هيئت اعلام می­کنند، انتخاب نماید.

ماده ١١- هیئت امُنا جلسات خود را هر سه ماه یک­بار با حضور اکثریت اعضاء در مرحله نخست و چنانچه به حدنصاب نرسد، با حضور یک سوم اعضاء در مرحله دوم برگزار می­کند.

جلسه هیئت امُنا، در صورت لزوم به پیشنهاد هیئت اجرایی یا یک سوم اعضاء به طور فوق­العاد برگزار می­شود.

فراخوان برای تشکیل جلسات هیئت امُنا، دو هفته قبل از برپائی جلسات صورت می­گیرد.

ماده ١٢– وظایف هیئت امُنا

الف: نظارت بر امور اجرایی بنیاد؛

ب: تصمیم­گیری در باره امور حقوقی بنیاد و نظارت بر آن درچهارچوب برنامه و اهداف ایران تریبونال؛

پ: سازمان­دهی فعالیت­های حقوقی با هماهنگی و همکاری سایر بخش­های بنیاد از جمله هیئت اجرایی؛

ت: تشکیل کمیسیون حقوقی برای ثبت شهادت­های کتبی و شفاهی؛

ج: نظارت بر فعالیت حقوقی و کمک به ایجاد کمیته­های دیده­بان

چ: تعیین ضوابط و آیین­نامه­ و سازماندهی داخلی هیئت امُنا. 

ماده ١٣– هیئت اجرایی، بالاترین ارگان اجرایی بنیاد ایران تریبونال است. اعضای هیئت اجرایی را مجمع عمومی برای یک دوره  دو ساله انتخاب می­کند.

ماده ١٤- وظایف هیئت اجرایی

الف: اجرای مصوبات مجمع عمومی و تصمیمات حقوقی هیئت امُنا؛

ب:  هدایت و پشبرد اهداف و وظایف امور سراسری و بین­المللی؛

پ: نظارت بر فعالیت­های محلی و کمک به ایجاد تشکل­های محلی بنیاد؛

ت: ارایه گزارش دوره­ای و  سالیانه فعالیت­های بنیاد به مجمع عمومی؛

ث: ارایه گزارش دوره­ای و سالیانه امور اجرایی به هیئت امُنا؛ 

ج: ایجاد هماهنگی میان ارگان­های بنیاد؛

چ: برنامه ریزی و سازماندهی بودجه و جمع­آوری کمک­های مستمر مالی مردمی، نظارت برامور مالی و حسابهای بانکی ایران تریبونال؛

ح: جمع­آوری شهادت­های کتبی و اسناد جنایات جمهوری اسلامی ایران در زندان­ها؛

خ- تعیین ضوابط و آیین­نامه­ و سازماندهی داخلی براساس تفکیک امور و کار فردی و جمعی؛ 

د- فراخوان و تهیه دستور جلسه مجمع عمومی؛

ذ- پذیرش اعضاء. 

تبصره: هیئت اجرایی می­تواند در صورت لزوم، اقدام به ایجاد ارگان­های لازم برای پیشبرد وظایف و فعالیت­هایش کند.

ماده ١٥- واحدهای محلی بنیاد، تشکیلات­های پایه­ایی بنیاد هستند که توسط اعضاء و فعالان ایران تریبونال در شهر محل زندگی­شان ایجاد می­شوند.

ماده ١٦- وظایف واحدهای محلی بنیاد

الف: هدایت و پیشبرد اهداف و وظایف امور محلی بنیاد برپایه مفاد مندرج در اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی و  تصمیمات حقوقی هیئت امُنا. واحدهای محلی با حضور حداقل سه عضو ایران تریبونال قابل تشکیل است.

ب: جمع­آوری اسناد جنایات رژیم در زندان و ارتباط­گیری با زندانیان سیاسی سابق و خانواده­های جان­سپردگان برای اخذ شهادت­های کتبی و شفاهی از آن­ها؛

پ: تشکیل گروه­های دیده­بان در محل؛

ت: تعیین سخنگو  برای انجام مصاحبه­های مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی در حوزه فعالیت­های محلی؛   

ث: جمع­آوری مستمر کمک­های مالی مردمی؛

ج: جدب فعالان و اعضای جدید، به ویژه خانواده­های جان­سپردگان و زندانیان سیاسی سابق به ایران تریبونال

چ- تعیین ضوابط و آیین­نامه­ و سازماندهی داخلی براساس تفکیک امور و کار فردی و جمعی. 

ماده ١٧- گروه توسعه و آموزش، وظیفه گروه توسعه و آموزش،به اجراء در آوردن پروژه­های تحقیقی، آموزشی و اجتماعی به صورت مجازی و حقیقی، تهیه جزوات حقوقی و آموزشی، تهیه و تنظیم اسناد و مدارک حقوقی برپایه مفاد مندرج در اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی و تصمیمات حقوقی هیئت امُنا است.  

ماده ١٨– هیئت تحریریه و سایت: وظیفه این هیئت، تنظیم و تدوین اسناد، نگارش اطلاعیه­ها و بیانیه­های رسمی ایران تریبونال، مدیریت و اداره سایت و آدرس ای-میل رسمی بنیاد  است.

ماده ١٩– گروه ترجمه: وظیفه این تیم، ترجمه اسناد ایران تریبونال است.

ماده ٢٠– گروه رسانه­های اجتماعی؛ وظیفه گروه رسانه­های.

الف: تهیه فیلم و  گزارش تصویری و صوتی؛

ب: سازماندهی و اداره فیسبوک، تویتر ، یوتیوپ و پالتاک.

تبصره: گروه­های فوق تحت نظارت هیئت اجرایی فعالیت می­کنند.  

ماده ٢١– گروه حسابرسی و بانک­داری: این گروه مسئولیت حسابرسی و بانکی ایران تریبونال را به­عهده دارد و تحت نظارت هیئت اجرایی که مسئولیت برنامه­ریزی برای تامین مالی بنیاد را به­عهده دارد، فعالیت کرده و سازماندهی می­شود.  

بند چهارم

ماده ٢٢- اصول تشکیلاتی

اصل ساختار تشکيلاتی ایران تریبونال دمکراتيک و  برپایه تفاهم و کار جمعی است که بر موازين زير استوار است:


الف- تبعیت و مسئولیت پذیری افراد و ارگان­­ها در مقابل تصمیمات و سیاست­های ایران تریبونال.  

پ- انتخابی بودن همه ارگان­های و مسئولان بنیاد؛

ت- خودمختاری تمام تشکيلات‌های ایران تریبونال در مسائل داخلی و محلی خود در چهارچوب برنامه و سیاست های ایران تریبونال؛

ث- گزارش‌دهی دوره‌ای ارگان­ها به مجمع عمومی و تشکيلات‌های بالاتر؛

ج- آزادی مباحثه و انتقاد از سياست‌ها و تصميمات بنیاد در چهارچوب برنامه و اساسنامه بنیاد.

ماده ٢٣-  عضویت.

تعریف عضو:  هر عضو ایران تریبونال ملزم است:

الف: برنامه و اساسنامه بنیاد ایران تریبونال را پذیرفته باشد و در جهت اهداف و برنامه­های آن فعالیت نماید؛

ب: در یکی از تشکیلات­های ایران تریبونال شرکت کند؛

پ: حق عضویت به­پردازد؛

ت: به عدالت اجتماعی و برابری انسان­ها با هر عقیده و مرام و نژاد و قومیت و جنسیت معتقد باشد.

تبصره: سطح حق عضویت را مجمع عمومی تعیین می­کند. پرداخت حق عضویت برای حقوقدانان و اعضای ارگان­های حقوقی و فعالان ایرانی و غیرایرانی که داوطلبانه یا به صورت افتخاری با بنیاد همکاری می­کنند الزامی نیست.

ماده ٢٤- حقوق اعضاء

کلیه اعضاء حق دارند که:

١- در بحث ها و اظهارنظرها پیرامون سیاست­ها و مواضع ایران تریبونال شرکت نمایند؛

٢- در انتخابات شرکت کرده، انتخاب کنند و انتخاب شوند؛

٣- ابراز عقیده کرده و در اتخاذ تصمیمات دارای رای برابر باشند.

ماده ٢٥- وظایف اعضاء

١- پیشبرد اهداف و برنامه­های ایران تریبونال؛

٢- حفظ اسرار، اسناد و اموال ایران تریبونال؛

٣- عضویت و شرکت فعال در یکی ارگان­های ایران تریبونال.

ماده ٢٦- پذیرش عضو  در تشکل­های محلی و غیرمحلی به پیشنهاد و تایید  این تشکل­ها یا حداقل دو عضو ایران تریبونال و با تصویب هیئت اجرایی صورت می­گیرد. پذیرش عضویت با درخواست کتبی و ارائه زندگینامه فرد متقاضی عضویت انجام می­گردد.

ماده ٢٧- ایران تریبونال از قبول عضویت یا همکاری با افرادی که در ارگان­های تصمیم­گیری و اجرایی، سرکوب و جاسوسی جمهوری اسلامی یا رژیم سابق بوده­اند و یا با آن­ها همکاری داشته و دارند، جدا احتراز می­ورزد.

بند پنجم

ماده ٢٨- استعفا

شرایط استعفا: چنانجه عضو ی تمایل به استعفا داشته باشد، لازم است استعفانامه خود را به فاصله دو هفته قبل از ترک فعالیت کتباً به ارگان مربوطه تسلیم نماید.

ماده ٢٩- ضوابط انضباطی

چنانچه عضو ی از اعضای ایران تریبونال، با تفسیر و تعبیر شخصی از مفاد اساسنامه، به سوء رفتار مبنی برنقض اساسنامه و آیین­نامه­های داخلی و ضوابط امنیتی و برنامه­ایی ایران تریبونال بپردازد یا از اجرای مسئولبت­های خود سربازند، موصوع مورد اختلاف بدرخواست ارگان تابع فعالیت عضو  جهت بررسی و تصمیم­گیری با حضور کلیه اعضاء به ارگان بالاتر  ارجاع داده می­شود. ارگان بالاتر ملزم است اقدامات زیر را به اجرا گذارد:

الف: تلاش برای حل اختلاف؛

ب: تذکر رسمی؛

ب: سلب یا تغییر مسئولیت؛

پ: ارجاع به مجمع عمومی برای تصمیم نهایی.

بند ششم

ماده ٣٠- منابع مالی بنیاد ایران تریبونال

ایران تریبونال، منابع مالی خود را از حق عضويت اعضاء و کمک­های مالی اعضاء، همگامانش و  توده­های دوستدار ایران تریبونال تأمين می‌نمايد.

ماده ٣١- میزان حق عضويت اعضاء توسط مجمع عمومی و میزان سهم کمیته اجرایی برای پرداخت هزینه­های بنیاد به پیشنهاد کمیته اجرایی توسط مجمع عمومی تعيين می­شود.

ماده ٣٢- انحلال

شرایط انحلال: انحلال بنیاد ایران تریبونال، به زمانی اشاره دارد که به وجود ایران تریبونال دیگر نیازی نیست و یا ایران تریبونال از اهداف وسیاست­های خود دور شده باشد و به تعهدات خود مطابق با اساسنامه عمل نکرده باشد.

حق انحلال: حق انحلال به لحاظ حقوقی با اعضای فعال هیئت مؤسس است. هیئت مؤسس، متشکل از کسانی است که کارزار ایران تریبونال را تاسیس کرده­اند. حق انحلال بعد از مرگ اعضای هیئت مؤسس با مجمع عمومی است.

نحوه انحلال: اسناد و مدارک ایران تریبونال، دستاوردی است تاریخی برای جامعه و مردم ایران و جهان. حفظ و هراست این اسناد بعد از انحلال بیناد ایران تریبونال، با تشخیص مجمع عمومی، به یک نهاد غیردولتی مردمی با یک دانشگاه که در زمینه حقوقی نام­آور باشد، چه در ایران چه در خارج ایران اهداء می­شود.

اموال منقول و غیرمنقول بنیاد با صلاحدید مجمع عمومی به فروش می رسد و درآمد حاصله از آن با نظر مجمع عمومی به یک نهاد غیردولتی مردمی که نزدیک ترین قرابت را با اهداف بنیاد ایران تریبونال دارد، اهدا می­شود.

اساسنامه بنیاد ایران تریبونال، با شش بند، ٣٢ ماده و  سه تبصره در تاریخ ٢٣ ژوئن ٢٠١٣ برابر با ٢ تیر ١٣٩٢ به تصویب مجمع عمومی کارزار ایران تریبونال رسید.