بند اول

ماده١– نام: بنیاد ایران تریبونال Iran Tribunal Foundation.

بند دوم

ماده ٢– تعریف: بنیاد ایران تریبونال، تشکلی است مستقل، مردمی، غیرانتفاعی و غیردولتی برآمده از کارزار مردمی ایران تریبونال، که توسط گروهی از زندانیان سیاسی دهه ­ی ٦٠، خانواده ­های زندانیان سیاسی که در دهه­ ی ٦٠ در زندان جان سپردند، فعالان سیاسی، فعالان کارگری، مبارزان برابری­خواه حقوق زنان، فعالان عرصه حقوق و حقوق کودکان و دیگر زمینه­ های مبارزاتی در مهر ١٣٨٦( اکتبر ٢٠٠٧) پایه­ گذاری شد.

ایران تریبونال، بعد از پایان دوره اول فعالیت ­هایش از شهریور ١٣٨٦تا خرداد ١٣٩٢ و برگزاری دو مرحله ی دادگاه، در لندن و لاهه در ماه­ های خرداد و آبان ١٣٩١، دور دوم فعالیت ­هایش را براساس این اساسنامه و سازماندهی جدید آغاز می ­کند.                                      

بنیاد ایران تریبونال در تاریخ  ٢ تیر ١٣٩٢ برابر با ٢٣ ژوئن ٢٠١٣، براساس تصمیم مجمع عمومی کارزار ایران تریبونال تأسیس گردید و دارای شخصیت حقیقی و حقوقی است. امور آن طبق مقررات و قوانین مربوط به نهاد های مردمی(غیردولتی) و در چهارچوب اساسنامه ایران تریبونال و مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و آیین­ نامه­ های داخلی خود، به مدیریت یک هیئت اجرائی و نظارت یک هیئت امُنای بین ­المللی اداره خواهد شد.

بنیاد ایران تریبونال، تجسم قدرت و اراده مردم است و برای پشبرد اهداف و برنامه­ هایش به مردم تکیه دارد.                                  

ماده ٣- اهداف

١- حفاظت و نگه­ داری دستاوردهای دو مرحله ی دادگاه ایران تریبونال.

٢- انتقال تجربه ی دادگاه مردمی و روند شکل­ گیری و مبانی حقوقی ایران تریبونال به عنوان تجسم اراده مردم در مقابل نهادهای حکومتی از طریق به اجراء در آوردن پروژه­های تحقیقی و آموزشی و ارتقاء آگاهی عمومی نسبت به شکنجه و کشتار در زندان­ های ایران.  

٣- جمع­ آوری اسناد جنایات زندان­ های سیاسی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز روی دهه­ ی ٦٠.

٤- تشکیل کمیسیون حقوقی برای اخذ، ثبت و تنظیم شهادت­ های کتبی و شفاهی جنایات جمهوری اسلامی ایران در زندان­ های ایران.  

٥- تشکیل پرونده برای جنایات­ کاران جمهوری اسلامی و کمیته­ های دیده­بان برای تعقیب آنان براساس حکم دادگاه ایران تریبونال.

٦- ایجاد ارتباط با کمپین­ های عدالت­ خواهانه مشابه ایران تریبونال در جهان.

بند سوم

ماده ٤– به منظور دستیابی به اهداف مندرج در ماده سه، بنیاد ایران تریبونال موظف است برنامه و فعالیت خود را براساس سازماندهی زیر تنظیم نماید. 

ارگان­ های بنیاد ایران تریبونال

ماده ۵– مجمع عمومی بالاترین ارگان تصمیم­ گیری ایران تریبونال است که چهار بار در سال، اولین یکشنبه هر فصل برگزار می­شود.

ماده ٦- مجمع عمومی با حضور پنجاه به علاوه یک اعضاء در مرحله نخست، و چنانچه به حدنصاب نرسد، با حضور یک سوم اعضاء، رسمی و قابل تشکیل است.

ماده ٧- مجمع عمومی،درصورت لزوم به پیشنهاد هیئت اجرایی یا یک سوم اعضاء ب طور فوق ­العادهبرگزارمی­ شود.

ماده ٨- فراخوان برای تشکیل مجمع عمومی، دو هفته قبل از برپائی مجمع عمومی صورت می­گیرد.

ماده ٩- وظایف و اختیارات مجمع عمومی

الف: بررسی فعالیت­ ها و عمل­کردهای بنیاد؛

ب: تصمیم­ گیری در باره سیاست­ های کلان و چهارچوب کلی فعالیت­ های بنیاد؛

پ: بازنگری و یا تعریف مجدد اساسنامه بنیاد؛

ت: رسیدگی به موارد انضباطی.

ماده ١٠–  هیئت امُناء : هیئت امُنا متشکل از بیست نفر  از اعضاء، همگامان و حقوقدانان ایران تریبونال است. نخستین اعضای هیئت امُنا را مجمع عمومی کارزار ایران تریبونال انتخاب و دعوت می­ کند.

هيئت امُناء در صورت لزوم می ­تواند شخص يا اشخاص ديگری را که آمادگی خود را برای عضويت داوطلبانه در هيئت اعلام می­کنند، انتخاب نماید.

ماده ١١- هیئت امُنا جلسات خود را هر سه ماه یک­بار با حضور اکثریت اعضاء در مرحله نخست و چنانچه به حدنصاب نرسد، با حضور یک سوم اعضاء در مرحله دوم برگزار می­کند.

جلسه هیئت امُنا، درصورت لزوم به پیشنهاد هیئت اجرایی یا یک سوم اعضای هیئت امُنا به طور فوق­ العاده برگزارمی­ شود.

فراخوان برای تشکیل جلسات هیئت امُنا، دو هفته قبل از برپائی جلسات صورت می­ گیرد.

ماده١٢– وظایف هیئت امُنا

الف: نظارت بر امور اجرایی بنیاد؛

ب: تصمیم­ گیری در باره امور حقوقی بنیاد و نظارت بر آن در چهارچوب برنامه و اهداف ایران تریبونال؛

پ: سازمان­ دهی فعالیت­ های حقوقی با هماهنگی و همکاری سایر بخش­ های بنیاد از جمله هیئت اجرایی؛

ت: تشکیل کمیسیون حقوقی برای ثبت شهادت­ های کتبی و شفاهی؛

ج: نظارت بر فعالیت حقوقی و کمک به ایجاد کمیته­ های دیده­بان؛

چ: تعیین ضوابط و آیین­ نامه­ و سازماندهی داخلی هیئت امُنا. 

ماده١٣– هیئت اجرایی، بالاترین ارگان اجرایی بنیاد ایران تریبونال است. اعضای هیئت اجرایی را مجمع عمومی برای یک دوره  دو ساله انتخاب می­کند.

ماده ١٤- وظایف هیئت اجرایی

الف: اجرای مصوبات مجمع عمومی و تصمیمات حقوقی هیئت امُنا؛

ب:  هدایت و پیشبرد اهداف و وظایف امور سراسری و بین ­المللی؛

پ: نظارت بر فعالیت­ های محلی و کمک به ایجاد تشکل­ های محلی بنیاد؛

ت: ارایه گزارش دوره ­ای و  سالیانه فعالیت­ های بنیاد به مجمع عمومی؛

ث: ارایه گزارش دوره­ ای و سالیانه امور اجرایی به هیئت امُنا؛ 

ج: ایجاد هماهنگی میان ارگان­ های بنیاد؛

چ: برنامه ریزی و سازماندهی بودجه و جمع ­آوری کمک­ های مستمر مالی مردمی، نظارت برامور مالی و حسابهای بانکی ایران تریبونال؛

ح: جمع­ آوری شهادت­ های کتبی و اسناد جنایات جمهوری اسلامی ایران در زندان­ ها؛

خ- تعیین ضوابط و آیین­ نامه­ و سازماندهی داخلی براساس تفکیک امور و کار فردی و جمعی؛ 

د- فراخوان و تهیه دستور جلسه مجمع عمومی؛

ذ- پذیرش اعضاء. 

تبصره: هیئت اجرایی می ­تواند در صورت لزوم، اقدام به ایجاد ارگان­ های لازم برای پیشبرد وظایف و فعالیت هایش کند.

ماده ١٥- واحدهای محلی بنیاد، تشکیلات­ های پایه ­ایی بنیاد هستند که توسط اعضاء و فعالان ایران تریبونال در شهر محل زندگی ­شان ایجاد می­ شوند.

ماده ١٦- وظایف واحدهای محلی بنیاد

الف: هدایت و پیشبرد اهداف و وظایف امور محلی بنیاد برپایه مفاد مندرج در اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی و  تصمیمات حقوقی هیئت امُنا. واحدهای محلی با حضور حداقل سه عضو ایران تریبونال قابل تشکیل است.

ب: جمع­ آوری اسناد جنایات رژیم در زندان و ارتباط­ گیری با زندانیان سیاسی سابق و خانواده­ های جان­ سپردگان برای اخذ شهادت­ های کتبی و شفاهی از آن­ ها؛

پ: تشکیل گروه ­های دیده ­بان در محل؛

ت: تعیین سخنگو  برای انجام مصاحبه­ های مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی در حوزه فعالیت­ های محلی؛   

ث: جمع­ آوری مستمر کمک­ های مالی مردمی؛

ج: جذب فعالان و اعضای جدید، به ویژه خانواده­ های جان­سپردگان و زندانیان سیاسی سابق به ایران تریبونال؛

چ- تعیین ضوابط و آیین­ نامه­ و سازماندهی داخلی براساس تفکیک امور و کار فردی و جمعی. 

ماده ١٧- گروه توسعه و آموزش، وظیفه گروه توسعه و آموزش،به اجراء در آوردن پروژه­ های تحقیقی، آموزشی و اجتماعی به صورت مجازی و حقیقی، تهیه جزوات حقوقی و آموزشی، تهیه و تنظیم اسناد و مدارک حقوقی برپایه مفاد مندرج در اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی و تصمیمات حقوقی هیئت امُنا است.  

ماده ١٨– گروه تحریریه و سایت: وظیفه این گروه، تنظیم و تدوین اسناد، نگارش اطلاعیه­ ها و بیانیه­ های رسمی ایران تریبونال، مدیریت و اداره سایت و آدرس ای-میل رسمی بنیاد  است.

ماده ١٩– گروه ترجمه: وظیفه این گروه، ترجمه اسناد ایران تریبونال است.

ماده ٢٠– گروه رسانه­ های اجتماعی؛ وظیفه گروه رسانه ­ها:

الف: تهیه فیلم و  گزارش تصویری و صوتی؛

ب: سازماندهی و اداره فیسبوک، تویتر ، یوتیوپ و پالتاک.

تبصره: گروه­ های فوق تحت نظارت هیئت اجرایی فعالیت می­ کنند.  

ماده ٢١– گروه حسابرسی و بانک­ داری: این گروه مسئولیت حسابرسی و بانکی ایران تریبونال را به ­عهده دارد و تحت نظارت هیئت اجرایی که مسئولیت برنامه­ ریزی برای تامین مالی بنیاد را به­ عهده دارد، فعالیت کرده و سازماندهی می­ شود.  

بند چهارم

ماده ٢٢- اصول تشکیلاتی

اصل ساختار تشکيلاتی ایران تریبونال دمکراتيک و  برپایه تفاهم و کار جمعی است که بر موازين زير استوار است:


الف- تبعیت و مسئولیت پذیری افراد و ارگان ­­ها در مقابل تصمیمات و سیاست­ های ایران تریبونال.  

پ- انتخابی بودن همه ی ارگان­ ها و مسئولان بنیاد؛

ت- خودمختاری تمام تشکيلات‌ های ایران تریبونال در مسائل داخلی و محلی خود در چهارچوب برنامه و سیاست های ایران تریبونال؛

ث- گزارش‌ دهی دوره ‌ای ارگان­ ها به مجمع عمومی و تشکيلات‌ های بالاتر؛

ج- آزادی مباحثه و انتقاد از سياست‌ ها و تصميمات بنیاد در چهارچوب برنامه و اساسنامه بنیاد.

ماده ٢٣- عضویت.

تعریف عضو؛  عضو بنیاد ایران تریبونال کسی است که:

الف: برنامه و اساسنامه بنیاد ایران تریبونال را پذیرفته باشد و در جهت اهداف و برنامه­ های آن فعالیت نماید؛

ب: در یکی از تشکیلات­ های ایران تریبونال شرکت کند؛

پ: حق عضویت به­ پردازد؛

ت: به عدالت اجتماعی و برابری انسان­ ها با هر عقیده و مرام و نژاد و قومیت و جنسیت معتقد باشد.

تبصره: سطح حق عضویت را مجمع عمومی تعیین می­ کند. پرداخت حق عضویت برای حقوقدانان و اعضای ارگان­های حقوقی و فعالان ایرانی و غیرایرانی که داوطلبانه یا به صورت افتخاری با بنیاد همکاری می­ کنند الزامی نیست.

ماده ٢٤-حقوق اعضاء

کلیه اعضاء حق دارند که:

١- در بحث ها و اظهارنظرها پیرامون سیاست­ ها و مواضع ایران تریبونال شرکت نمایند؛

٢- در انتخابات شرکت کرده، انتخاب کنند و انتخاب شوند؛

٣- ابراز عقیده کرده و در اتخاذ تصمیمات دارای رای برابر باشند.

ماده ٢٥-وظایف اعضاء

١- پیشبرد اهداف و برنامه­ های ایران تریبونال؛

٢- حفظ اسرار، اسناد و اموال ایران تریبونال؛

٣- عضویت و شرکت فعال در یکی از ارگان­ های ایران تریبونال.

ماده ٢٦-پذیرش عضو  در تشکل­ های محلی و غیرمحلی به پیشنهاد و تایید  این تشکل­ها یا حداقل دو عضو ایران تریبونال و با تصویب هیئت اجرایی صورت می­ گیرد. پذیرش عضویت با درخواست کتبی و ارائه زندگینامه فرد متقاضی عضویت انجام می­ گردد.

ماده ٢٧-ایران تریبونال از قبول عضویت یا همکاری با افرادی که در ارگان­ های تصمیم­ گیری و اجرایی، سرکوب و جاسوسی جمهوری اسلامی یا رژیم سابق بوده ­اند و یا با آن­ ها همکاری داشته و دارند، جدا احتراز می­ ورزد.

بند پنجم

ماده ٢٨- استعفا

شرایط استعفا: چنانچه عضو ی تمایل به استعفا داشته باشد، لازم است استعفانامه خود را به فاصله ی دو هفته قبل از ترک فعالیت کتباً به ارگان مربوطه تسلیم نماید.

ماده ٢٩- ضوابط انضباطی

چنانچه عضوی از اعضای ایران تریبونال، با تفسیر و تعبیر شخصی از مفاد اساسنامه، به سوء رفتار مبنی برنقض اساسنامه و آیین­ نامه­ های داخلی و ضوابط امنیتی و برنامه ­ایی ایران تریبونال بپردازد یا از اجرای مسئولیت­ های خود سرباز زند، موضوع مورد اختلاف بدرخواست ارگان تابع فعالیت عضو  جهت بررسی و تصمیم­ گیری با حضور کلیه اعضاء به ارگان بالاتر ارجاع داده می ­شود. ارگان بالاتر ملزم است اقدامات زیر را به اجرا گذارد:

الف: تلاش برای حل اختلاف؛

ب: تذکر رسمی؛

ب: سلب یا تغییر مسئولیت؛

پ: ارجاع به مجمع عمومی برای تصمیم نهایی.

بند ششم

ماده ٣٠- منابع مالی بنیاد ایران تریبونال

ایران تریبونال، منابع مالی خود را از حق عضويت اعضاء و کمک­ های مالی اعضاء، همگامانش و توده­ های دوستدار ایران تریبونال تأمين می‌ نمايد.

ماده ٣١-میزان حق عضويت اعضاء توسط مجمع عمومی و میزان سهم هیئت اجرایی برای پرداخت هزینه های بنیاد به پیشنهاد هیئت اجرایی توسط مجمع عمومی تعيين می ­شود.

ماده ٣٢- انحلال

شرایط انحلال: انحلال بنیاد ایران تریبونال، به زمانی اشاره دارد که به وجود ایران تریبونال دیگر نیازی نیست و یا ایران تریبونال از اهداف وسیاست­ های خود دور شده باشد و به تعهدات خود مطابق با اساسنامه عمل نکرده باشد.

حق انحلال: حق انحلال به لحاظ حقوقی با اعضای فعال هیئت مؤسس است. هیئت مؤسس، متشکل از کسانی است که کارزار ایران تریبونال را تاسیس کرده­اند. حق انحلال بعد از مرگ اعضای هیئت مؤسس با مجمع عمومی است.

نحوه انحلال: اسناد و مدارک ایران تریبونال، دستاوردی است تاریخی برای جامعه و مردم ایران و جهان. حفظ و حراست این اسناد بعد از انحلال بیناد ایران تریبونال، با تشخیص مجمع عمومی، به یک نهاد غیردولتی مردمی یا یک دانشگاه که در زمینه حقوقی نام­آور باشد، چه در ایران چه در خارج ایران اهداء می­ شود. این نهاد موظف است اسناد ایران تریبونال را در دسترس عموم قرار دهد.

اموال منقول و غیرمنقول بنیاد با صلاحدید مجمع عمومی به فروش می رسد و درآمد حاصله از آن با نظر مجمع عمومی به یک نهاد غیردولتی مردمی که نزدیک ترین قرابت را با اهداف بنیاد ایران تریبونال دارد، اهدا می­ شود.

اساسنامه بنیاد ایران تریبونال، با شش بند، ٣٢ ماده و  سه تبصره در تاریخ ٢ تیر ١٣٩٢ برابر با ٢٣ ژوئن ٢٠١٣ به تصویب مجمع عمومی کارزار ایران تریبونال رسید.     

اساسنامه با فرمات پ د اف