بند اول

ماده ١- نام: کارزار ایران تریبونال Iran Tribunal Campaign. در ادامه، برای سهولت کار از نام اختصاری کارزار استفاده می شود.

بند دوم

ماده ٢ – تعریف: ایران تریبونال، کارزاری است مردمی و بین المللی با ساختار دمکراتیک، فرا عقیدتی، فراسازمانی، فراملیتی، فرانژادی و غیردولتی. ایران تریبونال را گروهی از جان به دربردگان از کشتار زندانیان سیاسی در دهه ١٣٦٠، خانواده های زندانیان سیاسی که در این دهه در زندان جان سپردند، فعالان سیاسی، فعالان کارگری و دانشجوئی، مبارزان برابری­خواه حقوق زنان، و فعالان عرصه هنر، ادبیات، حقوق، کودکان و دیگر زمینه­های مبارزاتی مستقل از سازمان ها و احزاب سیاسی و دولت ها و موسسات وابسته به آن ها در اکتبر ٢٠٠٧(مهر ١٣٦٨) پایه گذاری کردند.

ماده ٣- اهداف:

– رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت در ایران در یک دادگاه بین المللی که ایران تریبونال برگزار می کند.  

– ارتقاء  آگاهی عمومی نسبت به کشتار زندانیان سیاسی.

– دادخواهی در پیشگاه افکار عمومی و محاکمه رژیم جمهوری اسلامی ایران به جرم جنایت علیه بشریت در برابر مردم آزادی­خواه  ایران و جهان.

– جلب توجه افکار عمومی توده های مردم ایران و جهان به جنایت­های رژیم جمهوری اسلامی در زندان­های سیاسی، به ویژه به شکنجه و  کشتار مخالفان رژیم در دهه ١٣٦٠ و کشتار دسته­ جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ١٣٦٧.

– ثبت جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران در زندان ها و کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت در تاریخ با استفاده از ابزارهای حقوقی.

-فراهم آوردن زمینه ای برای اعلام جرم جهانی خانواده های جان باخته گان و جان بدربردگان از کشتارهای دهه شصت علیه جمهوری اسلامی ایران.

– ایجاد فرصتی تاریخی و جهانی برای خانواده های جان باخته گان و جان بدربردگان از کشتارهای دهه شصت، برای بازگفتن شقاوت و ستم و رنجی که بر آنان در دهه شصت رفته است. 

ماده ٤- به منظور دستیابی به اهداف مندرج در ماده سه، کارزار ایران تریبونال موظف است برنامه و فعالیت خود را براساس اهداف مندرج در این ماده و سازماندهی مندرج در بند سوم تنظیم نماید.

تبصره: فعالیت در همه سطوح کارزار ایران تریبونال داوطلبانه، جمعی و با استفاده از مدل شبکه های خودگردان اجتماعی و سازمان یابی مردمی است. این نوع از سازماندهی، مناسب ترین روش سازمانیابی برای ایجاد رابطه مستقیم با جامعه است و تحقق اهداف مندرج در ماده سه را تقویت می کند.

بند سوم

ارگان های کارزار

ماده ۵- مجمع عمومی بالاترین ارگان تصمیم گیرنده کارزار است که هر سه هفته یک بار برگزار می شود.

ماد ٦- مجمع عمومی با حضور پنچاه به علاوه نمایندگان، رسمی و قابل تشکیل است.

ماد ٧- مجمع عمومی فوق العاده با درخواست دوسوم اعضاء در مرحله نخست، و چنانچه به حد نصاب نرسد، نصف به علاوه یک در مرحله دوم تشکیل می شود.

ماده ٨- فراخوان برای تشکیل مجمع عمومی، یک هفته قبل از برپائی مجمع عمومی صورت می گیرد.

ماده ٩- وظایف و اختیارات مجمع عمومی

١-ررسی فعالیت ها و عملکردهای میان دو جلسه مجمع عمومی.

٢-تصویب فعالیت های میان دو جلسه.

٣- بازنگری و یا تعریف مجدد اساسنامه

٤- بحث و بررسی گروه های کاری، تائید و تصویب آنها

ماده ١٠- هیئت هماهنگی: هیئت هماهنگی تشکلی است از نمایندگان گروه های کار کشوری و در صورت لزوم و نیاز گروه های کاری شهری و منطقه ای و گروه های کاری حساس مانند گروه کار بین الملل.

ماده ١١- اعضای هیئت هماهنگی: تعداد اعضای هیئت هماهنگی با توجه به سطح فعالیت کارزار و تعداد گروه های کشوری و منطقه ای متغیر خواهد بود.

ماده ١٢- وظایف هیئت هماهنگی: وظیفه هیئت هماهنگی، اجرای مصوبات مجمع عمومی، هدایت و پشبرد اهداف و وظایف امور سراسری و هماهنگی فعالیت های سراسری. فراخوان مجمع عمومی و تهیه گزارش مجامع عمومی است.

ماده ١٣- کمک به ایجاد بخش ها و گروه های کاری برای پیشرد اهداف و گسترش سازمان کارزار. 

ماده ١٤- هیئت هماهنگی با حضور پنچاه به علاوه یک اعضاء رسمی و قابل تشکیل است.

ماده ١۵- گروه کار بین الملل: گروه کار بین الملل تشکلی است از اعضای کارزار. اعضای این گروه لازم است از توانائی­های لازم برای انجام کار گروه خود برخودار باشند. کسانی که در گروه کار بین الملل عضو می­شوند باید به زبان انگلیسی اشراف داشته باشند، در زمینه ارتباطات بین المللی تخصص و یا تجربه داشته باشند و به مسائل دهه شصت، اهداف و سیاست ها کارزار کاملا آشنا باشند.

ماده ١٦- وظایف گروه کار بین الملل: وظیفه گروه کار بین الملل، تماس با حقوق­دانان و دعوت از قضات، وکلا، مترجمان، شاکیان و دیگر فعالین دادرسی، تشکیل تیم های حقوقی برای سازماندهی دادگاه،  جمع­آوری اسناد و مدارک و طبقه­بندی آنها، تدوین و تهیه و ترجمه شهادت شاکیان علیه رژیم جمهوری اسلامی است.

ماده ١٧- اعضای گروه کار بین الملل: تعداد اعضای گروه کار بین الملل با توجه به سطح فعالیت این گروه و نیروی موجود متغیر خواهد بود.

ماده ١٨- گروه سخنگویان: گروه سخنگویان، تشکلی است از اعضای کارزار. اعضای این گروه لازم است از توانائی­های لازم برای انجام کار گروه خود برخودار باشند. کسانی که در گروه سخنگویان عضو می­شوند لازم است از مهارت سخنگوئی، ارتباط­گیری رسانه­ای برخوردار باشند و از موضوع کار و اهداف و فعالیت های کارزار و روند کارهای دادگاه و حدالمقدور از وضعیت دهه شصت که موضوع اصلی این محاکمه است، آگاه باشند.

ماده ١٩- وظایف گروه سخنگویان: وظیفه سخنگویان، انجام مصاحبه های مطبوعاتی، رادیوئی، تلویزیونی و سخنرانی و تعیین نماینده یا نمایندگانی از میان اعضای این گروه برای شرکت در مجامع عمومی و جلسات پالتاکی است.

ماده ٢٠- اعضای گروه سخنگویان: تعداد سخنگویان، با توجه به سطح فعالیتهای کارزار متغیر خواهد بود. به دلیل متنوع بودن دیدگاه های سیاسی و وجود اقشار مختلف اجتماعی در کارزار، حدالمقدور باید سعی شود گروه سخنگویان همه ی این طیف ها را نمایندگی کند. سخنگویان از میان خود یک نفر را به صورت دوره ای برای هماهنگی  فعالیت های این گروه و هماهنگی با سایر گروه های کاری کارزار، انتخاب می کنند.

ماده  ٢١- گروه کار نگارش. گروه  نگارش تشکلی است از اعضای کارزار. اعضای این گروه لازم است از توانائی­های لازم برای انجام کار گروه خود برخودار باشند. کسانی که در  گروه نگارش عضو می­شوند باید از مهارت نوشتاری برخوردار باشند و به موضوع و اهداف و سیاست ها، روند فعالیت های کارزار و روند کار دادگاه و وضعیت دهه شصت که موضوع اصلی این محاکمه است و همچنین نسبت به مسائل روز اشراف داشته باشند.

ماده ٢٢- وظایف گروه نگارش: وظیفه گروه نگارش، تهیه و تنظیم اطلاعیه ها و بیانیه های رسمی و گزارش فعالیت های کارزار به دو زبان فارسی و انگلیسی و در صورت امکان به زبان های دیگر  است. 

ماده ٢٣- اعضای گروه نگارش: تعداد اعضای این گروه برای تسریع در کار، لازم است از سه نفر تجاوز نکند.

ماده ٢٤- گروه کار تبلیغات: گروه کار تبلیغات، تشکلی است از اعضاء و فعالان کارزار و نمایندگان گروه های کار شهری و کشوری کارزار.

ماده ٢۵- وظایف گروه کار تبلیغات: وظیفه گروه کار تبلیغات، تبلیغ و ترویج اهداف و برنامه های کارزار، برنامه ریزی و سازماندهی تبلیغاتی، برگزاری جلسات سخنرانی و تبلیغی و ترویجی و برنامه هائی متناسب با اهداف کارزار در راستای تقویت فعالیت های آن، تهیه و چاپ آفیش و بروشورهای تبلیغاتی، سازمان دادن مصاحبه های رادیوئی، تلویزیونی و… برای سخنگویان، است. پوشش رسانه ای دادگاه، تولید برنامه تلویزیونی برای پخش دادگاه (در صورت امکان به صورت مستقیم) به دو زبان فارسی و انگلیسی و ایجاد فرستنده تلویزیونی برای کارزار از جمله وظایف دیگر گروه کار تبلیغات است.

ماده ٢٦-  اعضای گروه تبلیغات: تعداد اعضای گروه کار تبلیغات با توجه به سطح فعالیت های کارزار در دوره های مختلف، متغیر خواهد بود.

ماده ٢٧- گروه کار تدارکات:  گروه کار تدارکات تشکلی است از اعضاء و فعالان کارزار و نمایندگان گروه های کار شهری و کشوری.

ماده ٢٨- وظایف گروه کار تدارکات: گروه تدارکات مسئول تدارک و تزیئن محل برگزاری دادگاه و دیگر تدارکات لازم، از جمله؛ تدارک جا و غذا و وسیله رفت و آمد حقوقدانان و و کلا و قضات و مهمانان و شاهدان و وسائل برگزاری دادرسی، انتشار و چاپ اسناد و مدارک، عکس و آفیش برای سالن دادگاه،  باندرول نویسی، پلاکاردنویسی، شعارنویسی، پارچه نویسیعکس برداری، فیلم برداری و برگزاری نمایشگاه مقاومت زندان است.  

ماده ٢٩- اعضای گروه تدارکات: تعداد اعضای گروه کار تدارکات، با توجه به سطح فعالیت های کارزار و تعداد گروه های کاری شهری و کشوری در دوره های مختلف، متغیر خواهد بود.

ماده ٣٠- گروه کار مالی: گروه کار مالی تشکلی از اعضاء و فعالان کارزار و نمایندگان گروه های کار شهری و کشوری.

ماده ٣١- وظایف گروه کار مالی: گروه کار مالی مسئول ایجاد کلیۀ امکانات مالی مورد نیاز برگزاری دادگاه از محل کمک های مالی مردمی و از طریق حق عضویت و کمک های مالی اعضاء و فعالان کارزار  است.

ماده ٣٢- اعضای گروه مالی: تعداد اعضای گروه کار مالی، با توجه به سطح فعالیت های کارزار و تعداد گروه های کار شهری و کشوری در دوره های مختلف، متغیر خواهد بود.

ماده ٣٣- گروه کار حسابرسی: گروه کار حسابرسی، تشکلی از اعضاء کارزار. اعضای این گروه لازم است از توانائی­های لازم برای انجام کار گروه خود برخودار باشند. کسانی که در  گروه  حسابرسی عضو می­شوند لازم است از تجربه و تخصص و مهارت بانکداری و حسابرسی برخوردار باشند.

ماده ٣٤- وظایف گروه کار حسابرسی: وظیفه گروه کار حسابرسی، رسیدگی به امور مالی و حسابرسی کارزار، تعیین صندوقدار، مسئولان بانکی و نظارت بر امور مالی و بانکی کارزار است. 

ماده ٣۵- اعضای گروه کار حسابرسی: گروه کار حسابرسی لازم است دو و در صورت نیاز حداکثر سه حسابرس داشته باشد.

ماده ٣٦- گروه کار سایت: گروه کار سایت، تشکلی از اعضاء کارزار. اعضای این گروه لازم است از توانائی­های لازم برای انجام کار گروه خود برخودار باشند. کسانی که در گروه کار سایت عضو می­شوند لازم است از تجربه و تخصص فنی در این زمینه برخوردار باشند.

ماده ٣٧- وظایف گروه کار سایت: وظیفه گروه کار سایت، طراحی و تهیه و تدارک سایت مخصوص کارزار، نگه داری سایت و انتشار اسناد در آن است.

ماده ٣٨- اعضای گروه کار سایت: تعداد اعضای گروه کار، لازم است حداقل سه نفر و حداکثر پنچ نفر باشد. اعضای گروه سایت، مسئولیت ها را در میان خود تقسیم کرده و مدیریت دوره ای و گردشی انتخاب می کنند.

ماده ٣٩-  گروه کار شهری کارزار، حوزه فعالیت اعضاء و فعالان کارزار است که بتوسط خود آنها بر اساس اساسنامه، آئین نامه و مصوبات مجمع عمومی تشکیل می گردد.

ماده ٤٠- وظایف گروه کار شهری: هدایت و پیشبرد اهداف و وظایف امور محلی کارزار و هماهنگی فعالیت های محلی برپایه مفاد مندرج در اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی است. گروه کار  شهری با حضور حداقل سه نفر قابل تشکیل است.

اعضای گروه کار شهری، فعالیت ها و مسئولیت های گروه را در میان خود تقسیم می کنند و یک نفر را به عنوان مسئول(نماینده) به صورت دوره ای برای هماهنگی فعالیت های داخلی و هماهنگی با فعالیت های سراسری و  سایر گروه های کاری شهری کارزار، انتخاب می کنند. اعضای گروه کار شهری، افرادی را از میان خود برای عضویت در گروه های کاری سراسری نظیر تبلیغات، تدارکات، سخنگویان، مالی و… انتخاب می کنند. 

ماده ٤٢- گروه کار منطقه ای(کشوری) کارزار، حوزه فعالیت اعضاء و فعالان کارزار در یک کشور است که بتوسط خود آنها بر اساس اساسنامه، آئین نامه و مصوبات مجمع عمومی تشکیل می گردد.

ماده 42- وظایف گروه کار کشوری: وظیفه گروه کار کشوری، هدایت و پیشبرد اهداف و وظایف امور کشوری کارزار و هماهنگی فعالیت های منطقه ای برپایه مفاد مندرج در اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی است. گروه کار کشوری با حضور حداقل سه نفر قابل تشکیل است.

اعضای گروه کار کشوری، فعالیت ها و مسئولیت های گروه را در میان خود تقسیم می کنند و یک نفر را به عنوان مسئول(نماینده) به صورت دوره ای برای هماهنگی فعالیت های منطقه ای و هماهنگی با فعالیت های سراسری و سایر گروه های کشوری و  عضویت در هیئت هماهنگی کارزار، انتخاب می کنند. اعضای گروه کار کشوری، افرادی را از میان خود برای عضویت در گروه های کاری سراسری نظیر تبلیغات، تدارکات، سخنگویان، مالی و… انتخاب می کنند.  

بند چهارم

ماده ٤٣- تعریف عضو: عضو و فعال کارزار، کسی است که برنامه و اساسنامه کارزار را پذیرفته باشد و در جهت اهداف آن فعالیت نماید.

ماده ٤٤- پذیرش عضو و فعال در کلیه تشکل های محلی کارزار با تصویب خود تشکل ها صورت می گیرد.

ماده ٤٦- کارزار از قبول عضویت یا همکاری با افرادی که در ارگانهای تصمیم گیری و اجرائی، سرکوب و جاسوسی جمهوری اسلامی بوده اند و یا با آنها همکاری داشته و یا دارند، جدا احتراز می ورزد.

ماده ٤٦- حقوق اعضاء

کلیه اعضاء حق دارند که:

١- در بحث ها و اظهارنظرها پیرامون سیاست ها و مواضع کارزار شرکت نمایند.

٢- در انتخابات شرکت کرده، انتخاب کنند و انتخاب شوند.

٣- ابراز عقیده کرده و در اتخاذ تصمیمات دارای رای برابر باشند.

ماده ٤٧- وظایف اعضاء و فعالان کارزار

١- پیشبرد اهداف کارزار.

٢- حفظ اسرار، اسناد و اموال کارزار.

بند پنجم

ماده ٤٨- شرایط استعفا: چنانجه عضو و فعالی تمایل به استعفا داشته باشد، لازم است استعفانامه خود را به فاصله یک هفته قبل از ترک فعالیت به گروه کار مربوطه تسلیم نماید.

ماده ٤٩- چنانچه عضو و فعالی از اعضای کارزار، با تفسیر و تعبیر شخصی از مفاد اساسنامه، به سوء رفتار مبنی برنقض ضوابط امنیتی و برنامه ای کارزار به پردازد، گروه کار تابع فعالیت عضو ملزم به تعلیق عضویت فرد مذکور تا تشکیل مجمع عمومی خواهد بود.

اساسنامه کارزار ایران تریبونال، براساس”سند طرح رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی ایران در زندانهای سیاسی”، با پنچ بند، ٤٩ ماده و یک تبصره در بیست سوم مارس ٢٠٠٨ به تصویب مجمع عمومی کارزار ایران تریبونال رسید.