برای نخستین بار در تاریخ ایران، کارزاری جهانی برای رسیدگی مردمی به کشتار زندانیان سیاسی در زندان های رژیم جمهوری اسلامی شکل گرفته است. هدف این کارزار، تشکیل دادگاهی مردمی است برای رسیدگی به اعدام های دسته جمعی سال های اولیه دهه ۶٠ و قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶٧. این تلاش را گروهی از خانواده های جان باخته گان و جان بدر بردگان از کشتارهای دهه ۶٠، فعالان حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در اکتبر ۲٠٠۷آغاز کردند. از آن تاریخ به بعد، تلاش برای ایجاد زمینه های برگزاری چنین دادگاهی با جدیت و پشت کار بی وقفه فعالان کارزار آغاز شد. این پروژه مردمی در روزجهانی حقوق بشر در دهم دسامبر ۲٠٠٩ اعلام موجودیت علنی کرد. دو ماه بعد در تاریخ یازده فوریه ۲٠١٠ نخستین کنفرانس حقوقی برای تهیه و تنظیم پیش نویس ساختار دادگاه با حضور  دو حقوقدان سرشناس جهانی، پروفسور اریک دیوید از بلژیک، پروفسور نورمن باخ از آلمان، کاوه شهروز حقوقدان ایرانی مقیم  کانادا و بابک عماد برگزار شد. متعاقب آن، کاوه شهروز مسئول تهیه پیش نویس طرح دادگاه براساس مباحثات انجام گرفته در کنفرانس شد. پیش نویس طرح بعد از یک ماه آماده و به بحث عمومی در میان حقوقدانان کارزار گذاشته شد. یک ماه بعد، در تاریخ یازده مارس ۲٠١٠ طرح ساختار دادگاه نهائی شد. براساس این طرح، می بایست کمیته بین المللی راهبردی حقوقی(Legal Steering Committee) برای سازماندهی دادگاه، کارهای حقوقی و دادرسی تشکیل می شد. این کمیته به یک حقوقدان سرشناس جهانی نیاز دارد که مسئولیت رهبری کمیته را به عهده بگیرد. چنین مسئولیتی بسیار سنگین و پرمشغله است و حقوقدانی که این مسئولیت را دواطلبانه به عهده می گیرد، لازم است  تا زمان برگزاری دادگاه به صورت پاره وقت کار کند.

پس از حدود چهار ماه تلاش جهانی، حقوقدان برجسته انگلیسی، پروفسور جان کوپر داوطلبانه مسئولیت رهبری کمیته را پذیرفت. بعد از این موفقیت، لازم بود کمیته راهبردی حقوقدانان تشکیل شود. کارزار ایران تریبونال،  پس از دو ماه و نیم برنامه ریزی و تلاش، کنفرانس بین المللی حقوقدانان برای بحث و بررسی روند و کارهای دادگاه و تشکیل کمیته راهبردی روز جمعه اول اکتبر ۲٠١٠ برابر با نهم مهر ١٣۸۹برگزار شد. در این کنفرانس دوازده حقوقدان سرشناس و برجسته جهانی از کشورهای آفریقای جنوبی، کانادا، بلژیک، آلمان، انگلیس، فرانسه و آمریکا شرکت کردند. سه حقوقدان به دلیل گرفتاری شغلی نتوانستند در این کنفرانس شرکت کنند. برگزاری چنین کنفرانسی در چنین سطحی در تاریخ مبارزات مردم ایران بی نظیر و یک دستاورد جهانی برای مردمی ستم کشیده، ظلم کشیده و عدالت جو است که دادخواهی برای اجرای عدالت را خود به دست گرفته اند.

در این کنفرانس، مسائلی همچون شکل و نحوه برگزاری دادگاه، نحوه تشکیل و وظایف کمیته راهبردی، تشکیل کمیته اجرائی، تامین هزینه های دادگاه و حدود اختیارات هریک از کمیته ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان، کمیته ای سه نفره مشتکل از جان کوپر، حمید صبی و بابک عماد مسئول تشکیل کمیته بین المللی راهبردی حقوقی، کمیته اجرائی و نحوه برگزاری دادگاه شد.

کارزار تدارک دادگاه مردمی بین المللی برای محاکمه رژیم جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت

دهم اکتبر ۲٠١٠ برابر با هجدهم مهر ١٣۸۹