اسامی که در زیر مشاهده می کنید، سخنگویان سه دوره کارزار ایران تریبونال هستند.  به دلیل تغییر ساختار سازمانی کارزار ایران تریبونال به بیناد ایران تریبونال در تابستان سال  ٢٠١٣، گروه سخنگویان نیز مانند سایر گروه های کاری کارزار ملغا گردید.

نخستین گروه سخنگویان کارزاراوایل تابستان ٢٠٠٩ تشکیل گردید و  ٥ آوریل ٢٠١٠ تجدید سازماندهی شد. سخنگویان دوره دوم  فعالیت خود را ٥ آوریل ٢٠١٠ آغاز کردند و در فوریه ٢٠١١ دوباره تجدید سازماندهی شد.  فعالیت گروه سوم سخنگویان تا زمان تغییر ساختار تشکیلاتی کارزار به بنیاد در تابستان ٢٠١٣ ادامه داشت.

اسامی دوره سوم

    سحر محمدی
    بهروز پرتو
    لیلا قلعه بانی
    اکرم بیرام وند
    پیوند باشکندی
    رویا غیاثی
    احمد موسوی
    ایرج مصداقی
    اردوان زیبرم 
    پویان دانشیان

اسامی دوره دوم

    ایمان شیرعلی
    لیلا قلعه بانی
    رخشنده حسین پور
    اکرم بیرام وند
    بهروز پرتو
    احمد موسوی
    داریوش افشار
    بابک رحیمی
    سوسن بهار
    وحید ولی زاده
    ایرج مصداقی
    اردوان زیبرم
پیوند باشکندی
زمان مسعودی
    پویا دانشیان
حمید کمالی

اسامی دوره اول

    عباس سماکار
    سوسن بهار
    بابک رحیمی
    پیوند باشکندی
    زمان مسعودی
    احمد موسوی
    ایمان شیرعلی
    شهراب خوشبوئی 
    وحید ولی زاده
    داریوش افشار
    بهروز پرتو 
    منوچهر صفرعلی