دیده‌بان ایران، یک نهاد اجرایی زیرمجموعه بنیاد ایران تریبونال است. دیده‌بان ایران بر اعمال مجرمانه عوامل و دست‌اندرکاران رژیم جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌ی سرکوب‌های اجتماعی و سیاسی، شکنجه، قتل، اعدام و کشتار زندانیان سیاسی نظارت و آنها را ثبت و طبقه‌بندی می‌کند. هدف از این کار، تشکیل پرونده برای این عناصر است که به‌موقع بتوان آنها را که به حوزه قضائی بین‌المللی وارد می‌شوند، تحت تعقیب قضایی قرار داد.

دیده‌بان ایران، افرادی را که جرم آنها جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود، می‌تواند طبق ماده قانونی جرایم علیه بشریت که در حقوق عرف بین‌‌الملل و حوزه قضایی بین‌المللی تسریع شده است، مورد تعقیب قضایی قرار دهد.

دادگاه ایران (ایران تریبونال) در اکتبر ٢٠١٢ بعد از سه روز رسیدگی به جرایم جمهوری  اسلامی در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، این رژیم را به جرم جنایت علیه بشریت محکوم کرد. این حکم، زمینه را برای تعقیب قضایی عوامل دست‌اندرکار جمهوری اسلامی که جرایم آنها در دهه شصت، جرم علیه بشریت محسوب می‌شود، تسریع می‌کند.