سخنرانی اردوان زیبرم در بزرگداشت یادمان جان سپردگان دهه شصت در وانکور کانادا 

سخنرانی اردوان از دقیقه بیستم فیلم آغاز می شود