ایمان شیرعلی، در برنامه ای که کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید) در سپتامبر ٢٠١٠ در استکهلم بیاد و در بزرگداشت جان باختگان دهه شصت برگزار کرد، شرکت کرد و طی یک سخنرانی کوتاه، کارزار ایران تریبونال را معرفی و در باره فعالیت هایی که تا آنزمان به منظور تشکیل دادگاه انجام شده بود، صحبت کرد.