روز چهارشنبه ٢ دسامبر ٢٠٠۹، نشستی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از سوی “انجمن بیان” و “انجمن ارویرس” با همکاری مرکز مطالعات همیاری بین المللی و توسعه دانشگاه آزاد بروکسل، در دانشگاه آزاد بروکسل برگزار شد. داریوش افشار از جمله سخنرانانی بود که به نمایندگی از کارزار ایران تریبونال به این نشست دعوت شده بود. داریوش سخنرانی خود را به زبان انگلیسی با مقدمه ای در باره اعدام های دسته جمعی و کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶٠ آغاز و با شرحی در باره تشکیل “کارزار تدارک بین المللی برای رسیدگی به اعدام های دسته جمعی و کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶٠ ” و “محاکمه جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت”، با ابتکار عمل خانواده های جان باخته گان دهه شصت و جان بدربردگان از این تراژدی انسانی، ادامه داد. داریوش سخنرانی خود را با  توضیحی در باره نحوه اجرای دادگاه و الگوی تاریخی آن دادگاه راسل و قیام اخیر مردم در ایران به پایان برد.