فراخوان ثبت زندگینامه ­ی مادران و پدران دادخواه و مبارز+فرم

ایران تریبونال در نظر دارد به پاس مبارزات، مقاومت و ایستادگی مادران و پدران جان سپردگان زندانی سیاسی در مقابله با ظلم و ستم، زندگینامه ­ی مادران و پدران مبارزی که پشتوانه مبارزات عزیزانشان بودند و بعد از مرگشان به دادخواهی شان پرداختند برای تاریخ ثبت و در دسترس آیندگان قرار دهد. برای به اجرا در آوردن این پروژه­ی بزرگ و مهم به کمک و همکاری خانواده­ها نیار داریم. متاسفانه برخی از مادران و پدران دیگر در میان ما نیستند اما فرزندان و اقوام و دور و نزدیک دارند که می­توانند زندگینامه­شان را در اختیار ما قرار دهند.

اگر خانواده­ یا اقوامی را می­شناسید، با آن­ها تماس به­گیرید و زندگینامه ­ی مادران و پدران را جمع آوری و برای ایران تریبونال به­فرسیتد. مصاحبه تصویری یا صوتی از زبان خود آن­ها به ماندگاری این مبارزان گمنام در تاریخ کمک خواهد کرد.

زندگینامه ­ی مادران و پدران لازم است شامل تاریخ و محل تولد، وضعیت خانوادگی و اجتماعی ­شان، تاریخچه مبارزات خود و فرزندانشان، تاریخ و محل تولد و دستگیری فرزندانشان، وابستگی سیاسی و سازمانی فرزندانشان، نام شهر، زندان و تاریخی که فرزندانشان اعدام و به خاک سپرده شدند، وضعیت خانوادگی فرزندانشان، خلاصه ای از مبارزات دادخواهانه و عدالت­خواهانه مادران و پدران، و چنانچه امکان پذیر باشد این اطلاعات با خاطره ای از دوران مقاومت و مبارزات آن­ها از زبان خودشان یا اطرافیانشان و عکس دوران کودکی و  نوجوانی و  برزگسالی ­شان همراه باشد.

مادران و پدران آئینه ­ی تمام نمای یک بخش از تاریخ مبارزات آزادی خواهانه، عدالت­خواهانه و برابری ­طلبانه مردم ایران در دوران معاصر هستند. پروژه ثبت تاریخی زندگینامه ­ها تنها به مادران و پدران محدود نخواهد ماند. زندگینامه ­ی همسران، خواهران، برادران و فرزندانی که در ساختن این تاریخ سهیم بوده اند، بخش دیگر این فصل مهم از ثبت تاریخ مبارزات خانواده­ ها خواهد بود.  

 فرم زیر را در کامپیوتر خود پیاده کنید، آنرا به فارسی پر کنید و به یکی از آدرس های مندرج در انتهای فرم ارسال نمائید.

فرم