در اعتراض به اعدام شیرین علم هوئی، فرزاد کمانگر،فرهاد وکیلی،علی حیدریان ،مهدی اسلامیان، گردهمائی به دعوت” کمیته حمایت از مبارزات مردم ایران” در تاریخ پنچ ژوئن ٢٠١٠ در زوریخ برگزار گردید. فعالان کارزار فعالانه در این اقدام اعتراضی شرکت کرده و بار دیگر بر تشکیل یک دادگاه مردمی برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در ایران تاکید کردند. بیانیه “کارزار تدارک دادگاه بین المللی برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در زندان های ایران” در رابطه با اعدام های نوزده اردیبهشت، یکشنبه خونین در سطح وسیعی توزیع شد.

همچنین تظاهراتی در حمایت از مبارزات مردم ایران در روز شنبه دوازده ژوئن ٢٠١٠برابر با بیست دو خرداد ١٣٨۹به دعوت فعالان کارزار، کانون دمکراتیک پناهندگان ایرانی در سویس و حزب کمونیست کارگری در زوریخ برگزار گردید. شرکت کنندگان در تظاهرات، از جمله خواستار آزادی زندانیان سیاسی و محاکمه رژیم جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت در یک دادگاه بین المللی شدند. تصاویر زیر به ترتیب مربوط به تظاهرات روزهای دوازده و پنج ژوئن در زوریخ است.