فعالان کارزار، اول ماه مه ٢٠١٢  اقدام به برگزاری میز اطلاع رسانی و پخش صدها اطلاعیه کارزار ایران تریبونال به زبان های فارسی و سوئدی کردند. میز اطلاع رسانی در این شهر با استقبال مواجه شد و شمار زیادی ایرانی ها و غیرایرانی ها از این میز دیدن کرده و حمایت خود را از محاکمه جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت اعلام کردند.