نخستین گردهمائی کارزار بین المللی برای بر گزاری محاکمه رژیم جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت و کشتار وحشیانه ی زندانیان سیاسی دردهه ی شصت، در روز یکشنبه بیست دسامبر ٢٠٠۹ده روز پس از اعلام موجودیت  و علنی شدن کارزار دراتاق پالتاکی “ایران تریبونال” بر گزار شد.

این جلسه با هدف گزارش اهداف و برنامه های کارزار به مردم و تشریح روند تشکیل دادگاه ایران تریبونال برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت و محاکمه رژیم جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت، برگزار شد.  

در ابتدا دو تن از سخنگویان کارزار داریوش افشار و ایمان شیرعلی در باره ی ضرورت و چگونگی این حرکت تاریخی سخنرانی کردند  و سپس وقت طرح سوال دراختیار حاضرین در گردهمائی گذاشته شد. 

بعد از طرح چند پرسش از سوی کاربران  در باره چکونگی تشکیل این کارزار مردمی جهانی،  بابک عماد یکی از بنیانگذاران کارزار به گزارش فعالیت های سازمان یافته ی تا کنونی برای پیش برد این امر پرداخت و به سهم خود به پاره  ای از سوالات طرح شده از جمله دلیل انتخاب نام ایران تریبونال برای این کارزار مردمی، تاریخچه ی تشکیل کارزار و خواستگاه ، اهداف و هویت  کارزار پاسخ داد.

بابک عماد بر این نکته که اساسا طرح دادگاه و شاکیان حقیقی و حقوقی آن خانواده های جانباختگان دهه ی خونین شصت و جان بدربردگان از این کشتارها هستند، به توضیح مردمی بودن این دادگاه و تشابه آن با دادگاه  غیردولتی راسل پرداخت.

در بخش بعدی  وقت اظهار نظر و گفتگو در اختیار حاضرین در گردهمائی قرار گرفت. شرکت کننده گان صمیمانه به طرح نظرات و پیشنهادات خود پرداخته  و بر ضرورت تاریخی محاکمه  رژیم جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت پافشاری کردند. از سوی برخی شرکت کنندگان بحث هائی نیز در خصوص اعلام هویت نه تنها فردی و حقیقی و حقوقی تشکیل دهندگان و فعالان کارزار بلکه هویت سیاسی آن ها طرح شد.

در ادامه ی جلسه تعدادی از فعالین کارزار ضمن تاکید بر شفافیت وهویت تشکیل دهندگان و فعالان کارزار و حفظ حرمت  و  تعلقات سیاسی افراد بر این نکته تاکید داشتند که این کارزار اساسا مردمی، جنبشی و فراگیر است و خانواده های جان باخته گان و جان به دربردگان از کشتارهای دهه شصت، پیش و بعد از آن پایه های اصلی آن را تشکیل می دهند و شرکت در آن صرفا فردی و از موضع  عضو یک حرکت اجتماعی است. طبعا هر گونه حمایت از جانب احزاب و سازمان های سیاسی که اعضا و فعالین شان را در جریان کشتار از دست داده اند باعث تقویت این حرکت و دلگرمی تشکیل دهندگان و فعالان کار زار خواهد بود.

در این گردهمائی بیش از سیصد کاربر شرکت داشتند. حاضرین به سهم خود بر ضرورت کار تاکید کرده و در فضائی بسیار صمیمی ضمن آرزوی موفقیت برای این کارزار مردمی جهانی، از آن پشتیبانی کرده و پیشنهادات خود را طرح و تعدادی برای همکاری ابراز آمادگی کردند.

٢١دسامبر ٢٠٠٩