به مناسبت ٨ مارس ٢٠١٠، روز جهانی زن چهار هزار تراکت رنگی به چهار زبان فارسی، انگلیسی، آلمانی و سوئدی چاپ و در مراسم ها و تظاهرات روز جهانی زن در چند شهر و کشور در اروپا و کانادا پخش و توزیع شد. تراکت تبلیغاتی هشت مارس در صفحات فارسی، انگلیسی و سوئدی کارزار در فیس بوک در دسترس هزاران نفر قرار گرفت و با ایمیل برای هزاران نفر ارسال شد.