به فراخوان “کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران –سوئیس”، ایرانیان آزادی خواه تبعیدی ساکن سویس،  روز پانزده فوریه برابر با بیست وشش بهمن، تجمعی در اعتراض به سرکوب توده مردم در ایران، اعدام زندانیان سیاسی و بگیر و بندهای اخیر، در شهر زوریخ برگزار کردند. فعالان “کارزار تدارک دادگاه بین المللی برای محاکمه رژیم جمهوری اسلامی ایران به جرم جنایت علیه بشریت-ایران تریبونال”، طی انتشار بیانیه ای از این اقدام اعتراضی حمایت و در آن فعالانه شرکت کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است”فعالان کارزار ایران تریبونال با حضور در اقدام اعتراضی امروز از مبارزات آزادی خواهانه توده های مردم ايران حمایت می کنند. جوانانی که امروز در خیابان های ایران دست به اعتراض می زنند، فرزندان نسلی هستند که به دست جانیان رژیم جمهوری اسلامی در دهه شصت در زندان قتل عام شدند. آنان با فریاد آزادی خواهانه خود، با نسلی که پیشتاز مبارزه با جمهوری اسلامی بوده، عهد و پیمان می بندند که پرچم مبارزه ودادخواهی را تا برچیدن بساط حکومت جنایت کاران حاکم بر ایران زمین نخواهند گذاشت. “