رئیس داگاه

جوهان کریگلر، قاضی دادگاه عالی و دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی به هنگام تاسیس آن در سال ١٩٩٤ بوده است. وی توسط نلسون ماندلا به این سمت انتخاب شد. یوهان به قضات در چندین کشور از جمله هنگ کنگ، عراق، سودان، نامبیا و سویس آموزش قضاوت داده است. یوهان، در انتقال نظام آپارتاید آفریقای جنوبی به نظام دمکراتیک نقش بسزائی داشته است. جوهان کریگلر، نویسند چندین کتاب حقوقی از جمله کتاب دادرسی کیفری است که در دانشگاه ها حقوق تدریس می شود.

alt
Johann Kriegler (South Africa)