ماریا لوئیز اسمال، نویسنده چپکرا و فعال ضد آپارتاید، سراسر زندگی خود را به مبارزه برای دفاع از برابری و ارزش انسانی پرداخته است. وی در انگلستان متولد و بزرگ شد و نخستین شغل اش دبیر اداری شورای ملی برای آزادی های مدنی در لندن بود. پس از ازدواج با پرفسور برجسته آفریقای جنوبی، کادر اسمال، عضو کمیته بین المللی حقوقی ایران تریبونال، مدتی با یک نشریه الجزایری، انقلاب آفریقا، همکاری کرد. ماریا لوئیز، پیش از سفر به آفریقای جنوبی، با همسرش به ایرلند رفتند. در ایرلند، به شکل گیری جنبش ضد آپارتاید کمک کرد و رهبری آن را به عهده گرفت. او به مدت بیست و پنچ سال دبیر افتخاری این جنبش بود. کالج ترینیتی دوبلین، در سال ٢٠٠٧، به ماریا لوئیز اسمال به خاطر فعالیت های اش با صندوق کمک های حقوقی و آموزشی کانون کولینز، دکترای افتخاری در حقوق اعطا کرد. وی به فعالیت هایش در زمینه حقوق بشر ادامه داد و اکنون عضو هیئت مدیره موسسه عدالت و آشتی آفریقای جنوبی است. لوئیز ماریا، از جمله سه نویسنده دو کتاب” آشتی از طریق رسیدگی کیفری به حقیقت جنایت آپارتاید” و” آپارتاید آفریقای جنوبی” است.

Dr. Louise Asmal (South Africa) Writer, left activist and anti-apartheid campaigner. Louise Asmal has spent most of her life defending human equality and diginty. Born and brought up in England, her first job was as administrative secretary for the National Council for Civil Liberties in London. After she married a prominent South African professor of Law Kader Asmal, she worked briefly for an Algerian journal, Révolution Africaine, before, unable to go to South Africa, they moved to Ireland. There she helped set up and run the Irish Anti-Apartheid Movement. She was its honorary secretary for some 25 years. In 2007 she received an honorary doctorate in law from Trinity College Dublin for her work with the IAAM and the Canon Collins Trust. She continues to take a keen interest in human rights and sits on the board of the Institute for Justice and Reconciliation as well as the FHR. Louise is co- author of "Reconcilation Through Truth-Reckoning of Appartied´s Criminal Governance” and” Apartheid South Africa”.
Dr Lousie