مادر پوراندخت پاسگر

مادر پوراندوخت پاسگر، مادر فتاحی، به سال ١٣٠٧ در همدان به دنیا آمد و بتاریخ شانزده مرداد ١٣۶٩ در تهران دیده برجهان فروبست.  او مادر جلال فتاحی بود که جمهوری اسلامی او را در شهریور ١٣۶٧ در جریان کشتار زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت به دار آویخت. مادر فتاحی اولین مادر خاوران بود که با زندگی وداع کرد. مادر فتاحی تا واپسین لحظات زندگی اش به دادخواهی فرزندش پرداخت و به خاوران می رفت. 

جلال فتاحی

جلال فتاحی، بتاریخ مهر سال ١٣٢٩ در ملاير بدنیا آمد. جلال مجرد و تنها فرزند پسر خانواده فتاحی بود. جلال، در دوران حکومت پهلوی فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد و به سازمان چریک های فدایی خلق ایران پیوست.  به سال ١٣۵٢ دستگیر شد و دوران زندان خود را در زندان های کمیته مشترک، اوین و قصر گذراند و بتاریخ ٢٩ دی ١٣۵٧ همراه با صدها زندانیان سیاسی دیگر از زندان قصرآزاد شد.  

او بعد از آزادی، فعالیت خود را با سازمان چریک های فدایی خلق ادامه داد و بعد از انشعاب اقليت – اكثريت در بهار ١٣۵٩، همراه با رفیق جان باخته اش یحیی رحیمی، ” اقدام به تشکیل تشکل جديدى به نام ” هسته هاى هوادار مشى انقلابى فدايى ” كردند .جمهوری اسلامی او را در سال ١٣۶٠ دستگیر و بتاریخ ١٣۶٧، همراه با صدها زندانیان سیاسی دیگر در زندان گوهردشت به دار آویخت و پیکر بی جان او را در یکی از گورهای دسته جمعی در خاوران در نهان و پنهان به خاک سپرد. وی، دوران زندان خود را در زندان های اوین، قزل حصار، اوین و سرانجام گوهردشت گذراند.