اینجا خاوران است

حضور خانواده ها در خاوران- نوروز ١٣٩۵

نوروز ١٣٨۶- جمعه ٢٨ اسفند، آخرین جمعه سال-مراسم

شهریور ١٣٨۶- جمعه ٢٨ اسفند، آخرین جمعه سال-راه پیمایی

شهریور ١٣٨۴

نوروز ١٣٨٣

شهریور ١٣٨٣