ماکائو ماتوا، پرفسور و استاد حقوق دانشکده حقوق دانشگاه بوفالوی نیویورک است و به تدریس حقوق بین الملل و حقوق بشر مشغول است. ماکوئو در سال 1987 به اخذ درجه دکترا در رشته علوم حقوق نائل آمد. ماکائو، عضو هیئت همایش ملی قانون اساسی کنیا است که مسئولیت تدوین قانون اساسی این کشور را به عهد دارد.