مصاحبه بی بی سی با پیام اخوان و رویا رضایی جهرمی در جریان برگزاری کمیسیون حقیقت یاب که به مدت پنج روز از هجده تا بیست و دو ژوئن دوهزار و دوازده در لندن برگزار شد.