مصاحبه مدیای کارزار ایران تریبونال با پرفسور پیام اخوان در جریان سمینار بین المللی که کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید و سازمان بریتانیایی حمیات از زندانان سیاسی به مناسبت کشتار زندان سیاسی در دهه شصت در سپتامبر دوهزار و نُه در لندن برگزار گردید.