مصاحبه مدیای کارزار ایران تریبونال با پرفسور پیام اخوان در جریان جلسه ی کمیته ی راهبردی حقوقی کارزار ایران تریبونال در ماه اوت دوهزار و یازده در لندن.