مدیای کارزار ایران تریبونال در پی برگزاری کمیسیون حقیقت یاب که به مدت پنج روز از هجده ژوئن تا بیست و دو ژوئن دوهزار دوازده در لندن برگزار شد، با سه تن از سخنگویان کارزار در رابطه با پروسه شکل گیری و سیاست های کارزار ایران تریبونال مصاحبه کرد.