دکتر هدایت متین دفتری، وکیل ایرانی ساکن پاریس است. متین دفتری، در اواسط دهه ١٣٣٠ در رشته حقوق از دانشکده حقوق دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. وی همزمان در دوره دکترای علوم سیاسی حضور یاقت و فارغ التحصیل شد. هدایت متین دفتری، در سال ١٣٣٦ استادیار موسسه اموراداری دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود . وی، در سال ١٣٣٨دستیار معاون وزیردادگستری شد. هدایت، به فعالیت های حقوقی خود در ایران ادامه داد و در اوایل دهه ١٣٤٠ به عضویت کانون وکلای ایران درآمد و پس از به وکالت پرداخت. از سال ١٩٧٠ به عنوان دستیار انتظامی دادستان کانون وکلا به کار مشغول شد. در سال های ١٣٥٣- ١٣٥٥ به عضویت شورای کانون وکلا انتخاب شد. در سال ١٣٥٦ ازطرف دادگاه انتظامی کانون وکلا به عنوان قاضی منصوب گردید. در سال ١٣٥٧برای دومین بار به عضویت شورای کانون وکلا انتخاب و جانشین رئیس کانون وکلا شد. وی، در اسفند ١٣٥٨همراه با همفکرانش، جبهه دموکراتیک ملی را بنیانگذاری کرد. پس از حمله رژیم جمهوری اسلامی به احزاب سیاسی دگراندیش، اقلیت های قومی و روزنامه های مستقل، هدایت در آذر١٣٦٠ ایران را ترک کرد به عنوان یک تبعیدی سیاسی در پاریس مقیم شد.