پرفسور موریس کاپیتورن، رئیس کمیسیون حقیقت یاب در گذشت

تاریخ: ٢٢ فوریه ٢٠١٩ برابر با ۳ اسفند ١۳٩٧

ایران تریبونال با کمال تاسف و تاثر عمیق، مرگ پرفسور موریس کاپیتورن، رئیس کمیسیون حقیقت‌یاب ایران تریبونال را به اطلاع عموم می‌رساند.

موریس کاپیتورن، رئیس کمیسیون حقیقت‌یاب ایران تریبونال اوایل این هفته در سن هشتا‌دوهفت سالگی در وانکور کانادا درگذشت.  موریس کاپیتورن، در ژوئن ٢٠١٢ (خرداد ١۳٩٠) ریاست کمیسیون حقیقت‌یاب را به‌ عهده داشت و در اکتیر ٢٠١٢ (آبان ١۳٩٠) به‌ عنوان شاهد متخصص در دادگاه ایران تریبونال شهادت داد.

موریس کاپیتورن از سال ١٩٩۵ تا ٢٠٠٢ گزارشگر ویژه سازمان ملل در باره وضعیت حقوق بشر در ایران بود. او بعد از آن نیز، به طور خستگی ناپذیری در دفاع از حقوق بشر و حقوق زندانیان سیاسی در ایران فعالیت کرد. او مدافع زندانیان سیاسی در ایران و پشتوانه‌ای برای آنها بود.  

ایران تریبونال فقدان این حقوقدان برجسته را به خانواده‌ی وی تسلیت می‌گوید و برای آنها طول عمر آرزو می‌کند.

ایران تریبونال