پرفسور کادر اسمال، حقوقدان برجسته آفریقای جنوبی، عضو کمیته بین المللی راهبردی حقوقی ایران تریبونال در گذشت

کارزار ایران تریبونال با تاسف و تاثر عمیق مرگ ناگهانی پروفسور کادر اسمال، حقوقدان برجسته آفریقای جنوبی و عضو برجسته تیم بین المللی حقوقدانان ایران تریبونال را به اطلاع عموم می رساند. کادر اسمال روز چهارشنبه ۲٢ ژوئن ۲٠١١ به دنبال حمله قلبی در یکی از بیمارستان های شهر کیپ تاون در آفریقای جنوبی جان باخت.

کارزار ایران تریبونال به مردی ادای احترام می کند که زندگی و کارش را وقف خدمت به توده های مردم و مبارزات آن ها برای عدالت و برابری در سراسر جهان کرد. کادر اسمال مبارزی خسته ناپذیر علیه آپارتاید بود و سال های زیادی از عمرش را همراه نلسون ماندلا در زندان رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی سپری کرد. او در دو دوره، عضو دولت نلسون ماندلا و وزیر آموزش و پرورش و آب و منابع طبیعی بود.

کادر اسمال جنبش عظیم مردمی ضد آپارتاید را در دهه هفتاد میلادی در بریتانیا بیناگذاری کرد، که بیشترین تاثیر را بر مبارزات مردم آفریقای جنوبی برای از بین بردن آپارتاید داشت. وی یک انترناسیونالیست معتقد و پر کار بود که  هرگز از مبارزه برای احقاق حقوق مردم، آنجائی که به او نیاز بود دست نکشید.

کادر اسمال، استاد دانشگاه بود و سال های زیادی از عمر خود را به تدریس حقوق بین الملل، حقوق بشر و مبانی حقوق و مبارزات کارگری گذراند. وی به خاطر فعالیت های بین المللی اش و نقش تاثیرگذارش در محیط زیست جهانی، چندین جایزه بین المللی از جمله جایزه آب  سوئد را دریافت کرد. او به همین دلیل نیز به ریاست کمیسیون جهانی دفاع از منابغ آبی وابسته به سازمان ملل برگزیده شد و تا پایان زندگی اش در هفتاد و شش سالگی در این سمت باقی ماند.

کادر اسمال، در سال ٢٠١٠ به تیم بین المللی حقوقدانان ایران تریبونال پیوست و در تشکیل کمیته بین المللی راهبردی حقوقدانان ایران تریبونال و تدوین پروسه دادرسی این دادگاه فعالانه شرکت کرد و در کنفرانس جهانی حقوقدانان ایران تریبونال که در اکتبر ٢٠١٠ برگزار شد، به عضویت این کمیته در آمد. کادر اسمال علی رغم کهولت سن و بیماری های زیادی که داشت هرگز دست از مبارزه برنداشت و با علاقه و شوق وصف ناشدنی در جلسات کمیته راهبردی شرکت کرد.

نام کادر اسمال برای همیشه در تاریخ مبارزات مردم ایران و ایران تریبونال برای محاکمه رژیم جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت ماندگار خواهد بود. به یاد و به پاس خدمات وی، کرسی وی در کمیته بین المللی حقوقدانان ایران تریبونال در اختیار همسر مبارزش لوئیز پارکینسون قرار خواهد گرفت.

کارزار ایران تریبونال

٢۵ژوئن ۲٠١١ برابر با ٤ تیر ۱٣٩٠