روح الله حسینیان، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی است. او در جمهوری اسلامی پست های زیادی در دستگاه اطلاعاتی داشته است . نام مستعارش در این رابط “خسرو خوبان” بوده است. او در دوران وزارت ری شهری قائم مقام دادستان انقلاب اسلامی در وزارت اطلاعات بود. او در این مصاحبه به کشتار زنداینان سیاسی در تابستان شصت و هفت اعتراف و از آن و ابراهیم رئیسی که در این کشتار دست داشته است، دفاع می کند. او تهدید می کند که در صورت لازم بازهم خواهند گشت.