جلسات دادگاه حمید نوری

جلسات دادگاه حمید نوری روزهایی که دادگاه برگزار می شود، در کانال زیر از دادگاه زنده پخش می شود. دادگاه سه روز در هفته برگزار می‌شود. روزها هرهفته فرق می‌کنند.  

روی عکس کلیک کنید