مادر شریفی، یکی دیگر از مادران خاوران، جهان ما را گذاشت و گذشت

مادر شریفی، یکی دیگر از مادران خاوران، جهان ما را گذاشت و گذشت

مادر پوراندخت مختاری (مادر شریفی)، بعد از یک دوره طولانی بیماری، روز دوشنبه چهاردهم اریبهشت ١۴٠۰ در تهران درگذشت. فرزین شریفی، پسر کوچکتر مادر پوراندوخت مختاری را جمهوری اسلامی در دهه شصت اعدام کرد، فرامرز شریفی، پسر دیگر وی و برادرش منوچهر مختاری را رژیم سلطتنی به ترتیب در دهه‌های پنجاه و سی به قتل رساند و اعدام کرد. 

مادر شریفی از جمله مادرانی بود که برای نخستین بار گورهای جمعی را در خاوران کشف کردند. مادر شریفی از آن به بعد، همراه با سایر مادران خاوران، به‌طور مرتب به خاوران رفت و آمد می‌کرد و در  گردهمایی خانواده‌ها و برگزاری برنامه‌های یادمان در خاوران نقش بسزایی داشت. مادر شریفی تا آخرین لحظات زندگی‌اش از  دادخواهی برای فرزندان و برادرش دست برنداشت.

بنیاد ایران تریبونال، یاد و خاطر مادر پوراندوخت مختاری، این زن مبارز و خستگی ناپذیر را گرامی می‌دارد.

بنیاد ایران تریبونال

١۵ اردیبهشت ١۴۰٠ برابر با ۵ مه ۲٠۲١