رژیم جمهوری اسلامی در تابستان ١٣۶۷، در کمتر از دو ماه، هزاران زندانی سیاسی را قتل عام کرد.  آمار دقیق قتل عام شدگان به دلیل سانسور، خفقان و شرایط پلیسی حاکم بر ایران مشخص نیست.  تاکنون نام بیش از چهار هزار نفر از آنان توسط خانواده های جان سپردگان، زندانیان سیاسی سابق، نهادهای زندانیان سیاسی سابق، سازمان ها و احزاب سیاسی مخالف رژیم ثبت شده است.

زندانیان سیاسی که به طور دسته جمعی در تابستان ١٣۶۷به قتل رسیدند، عموما در گورهای جمعی به خاک سپرده شدند. بسیاری از این گورها هنوز برای خانواده ها ناشناخته هستند. رژیم  جمهوری اسلامی در همه ی این سال ها، از دادن نشانی گورها به خانواده ها خودداری کرده است. جمهوری اسلامی از زمان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷تا به امروز، سعی کرده تا این جنایت هولناک را به همراه  قربانیانش دفن کند.

کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ١٣۶۷، نقطه اوج کشتار مخالفان رژیم در زندان های جمهوری اسلامی در دهه ١٣۶٠ است. در سال های اولیه دهه ١٣۶٠، رژیم جمهوری اسلامی هزاران تن از مخالفان خود را دستگیر، شکنجه و اعدام کرد و یا ربود و به قتل رساند. آمار دقیق کشته شدگان در زندان ها، در این سال ها هم چون کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ١٣۶٠ مشخص نیست. ایران تریبونال با تلاش زیاد، نام حدود یازده هزار نفر از جان سپردگان این سال ها را جمع آوری و به دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم و تدیون کردند. این لیست، مانند لیست اسامی قتل عام شدگان تابستان 67 دارای نواقص و کمبودهای زیادی است. لیست اسامی انگلیسی در بخش انگلیسی وب سایت ایران تریبونال منتشر شده است.

ایران تریبونال، امیدوار است این دو لیست را با کمک و همکاری خانواده ها و زندانیان سیاسی دهه شصت، کامل و به عنوان یک سند معتبر جنایات جمهوری اسلامی در دهه شصت، برای جنبش دادخواهی مردم ایران و آیندگان در تاریخ ماندگار کند.

اسامی به تریتب حروف الفبا دسته بندی شده است، که دسترسی به آن ها در سریع ترین زمان ممکن صورت گیرد. ایران تریبونال از خانواده ها و زندانیان سیاسی سابق درخواست می کند اطلاعات خود در این زمینه را در اختیار ایران تریبونال قرار دهند.

اسامی جان سپردگان سال های ١٣۶٠ تا ١٣۶۷

١- الف- ب

٢ ب- ت- ث- ج – چ – ح

٣- خ- د- ذ- ر- ز- س

٤- ش- ص- ض- ط – ظ -ع- غ- ف

۵- ق- ک- گ- ل- م

٦- ن- ه- ی

اسامی جان سپردگان سال ١٣۶۷

١-الف- ب- ت- ث- ج – چ – ح

٢-خ- د- ذ- ر- ز- س- ص- ض- ط – ظ – ع

٣-غ- ف- ق- ک- گ- ل- م- ن- ه- ی

لیست‌ها روز شنبه ٤ ژانویه ٢٠١٤ به روز شد

سه لیست کشتار تابستان ١٣۶۷، روز شنبه ۶ نوامبر ٢٠٢١ به روز شد