کمیته بین المللی راهبردی حقوقی ایران تریبونال تشکیل شد

به دنبال برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی حقوقدانان بتوسط کارزار ایران تریبونال در اول اکتبر ٢٠١٠، گروه سه نفره منتخب این کنفرانس متشکل از جان کوپر، حمید صبی و بابک عماد، مسئول تشکیل کمیته بین المللی راهبردی حقوقی( Legal Steering Committee ) ایران تریبونال و تدوین اساسنامه آن شد. اساسنامه به فاصله دو ماه از کنفرانس تدوین و به تصویب تیم حقوقدانان بین المللی ایران تریبونال رسید. کمیته راهبردی به موجب اساسنامه، متشکل از هفت عضو اصلی و یک عضو ناظر متخصص در امور دادگاه های مردمی(Peopel´s Tribunal ) در اوایل ژانویه ۲٠١١ تشکیل گردید.

کمیته بین المللی راهبردی حقوقی ایران تریبونال، مسئولیت سازماندهی دادگاه، تشکیل تیم های حقوقی از جمله تیم دادستان، تیم مدافع، تیم قضات، تعیین و طبقه بندی اسناد و مدارک و شواهد و شاهدان و… را برعهده دارد.

کمیته راهبردی، نخستین نشست خود را روز شنبه ۵فوریه ۲٠١١ در لندن برگزار کرد و مواد زیر را مورد بحث و بررسی و تصویب قرار داد.


١- گزارش رئیس کمیته
٢- بررسی عضویت اعضای کمیته راهبردی و تصویب آن
٣- بررسی عضویت اعضای کمیته اجرائی و تصویب آن
۴- بررسی و تصویب اسناد مرجع ایران تریبونال
٥- بررسی و تصویب اسناد حقوقی ایران تریبونال
٦- جمع آوری اسناد و مدارک
٧- بررسی مراحل دادرسی و تصویب آن
٨- بررسی تیم های حقوقی و کاندیداهای عضویت در این تیم ها

اعضای کمیته بین المللی راهبردی حقوقی ایران تریبونال عبارتند از: حقوقدان برجسته آفریقای جنوبی پروفسور کادر اسمال، دوست و همرزم نزدیک نلسون ماندلا، حقوقدان برجسته انگلیسی پروفسور سیر جفری نایس، حقوقدان سرشناس انگلیسی پروفسور جان کوپر، حقوقدان سرشناس اسپانیائی-آمریکائی خانم دکتر نانسی هورماشیا، حقوقدان سرشناس ایرانی پیام اخوان، حقوقدان سرشناس ایرانی دکتر هدایت متین دفتری، حقوقدان سرشناس آمریکائی پروفسور ریچارد فالک، کمیسر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور فلسطین. حقوقدان برجسته بلژیکی پروفسور اریک دیوید عضو ناظر و مشاور کمیته راهبردی است. وی متخصص در امور دادگاه های مردمی و یکی از اعضای تیم قضات دادگاه راسل در امور فلسطین است. جان کوپر ریاست کمیته راهبردی بین المللی حقوقی ایران تریبونال را به عهده دارد.

سایر حقوقدانانی که تاکنون از ایران تریبونال حمایت کرده و به آن پیوسته اند، عبارتند از: حقوقدان برجسته آلمانی پروفسور نورمن باخ، حقوقدان برجسته انگلیسی پروفسور مایکل منسفیلد، حقوقدان سرشناس کانادائی پروفسور دیوید کیلگر، حقوقدان جوان ایرانی – کانادائی کاوه شهروز، حقوقدان ایرانی- آمریکائی خانم مینا لیک وک، حقوقدان کانادائی خانم پم شایم، حقوقدان ایرانی ساکن انگلستان حمید صبی.

اعضای کمیته اجرائی(Executive Committee) عبارتند از: حمید صبی، بابک عماد، مینا سیگل و نفیسه حسین.

کارزار تدارک دادگاه مردمی برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در ایران-ایران تریبونال

چهارشنبه ٢٠بهمن ١٣۸٩ برابر با ۹ فوریه ٢٠١١

Be the first to comment

Leave a Reply