No Picture
تازه ها

گزارش بیستمین جلسه دادگاه حمید نوری

امروز پنجشنبه۲۳ سپتامبر ۲۰۲١ برابر با ۱ مهر ۱۴۰۰،  بیستمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، کمک دادیار سابق زندان گوهردشت و یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در این زندان در تابستان ۱۳۶۷، در […]

No Picture
تازه ها

گزارش نوزدهمین جلسه دادگاه حمید نوری

امروز چهارشنبه۲۲ سپتامبر ۲۰۲١ برابر با ۳۱ شهریور ۱۴۰۰،  نوزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، کمک دادیار سایق زندان گوهردشت و یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در این زندان در تابستان ۱۳۶۷، در […]

No Picture
تازه ها

گزارش هجدهمین جلسه دادگاه حمید نوری

امروز دوشنبه، بیستم سپتامبر ۲۰۲١ برابر با ۲٩ شهریور ۱۴۰۰،  هجدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، کمک دادیار سایق زندان گوهردشت و یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در این زندان در تابستان ۱۳۶۷، […]

No Picture
تازه ها

گزارش هفدهمین جلسه دادگاه حمید نوری

امروز جمعه، هفدهم سپتامبر ۲۰۲١ برابر با ۲۶ شهریور ۱۴۰۰،  هفدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، کمک دادیار زندان گوهردشت و یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در این زندان در تابستان ۱۳۶۷، در […]

تازه ها

گزارش شانزدهمین جلسه دادگاه حمید نوری

امروز پنج‌شنبه، شانزدهم سپتامبر ۲۰۲١ برابر با ۲۵ شهریور ۱۴۰۰،  شانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، کمک دادیار زندان گوهردشت و یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در این زندان در تابستان ۱۳۶۷، در […]

No Picture
تازه ها

گزارش پانزدهمین جلسه دادگاه حمید نوری

امروز سه شنبه، چهاردهم سپتامبر ۲۰۲١ برابر با ۲۳ شهریور ۱۴۰۰،  پانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، کمک دادیار زندان گوهردشت و یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در این زندان در تابستان ۱۳۶۷، […]

No Picture
تازه ها

گزارش چهاردهمین جلسه دادگاه حمید نوری

امروز پنجشنبه، نهم سپتامبر ۲۰۲١ برابر با هجدهم شهریور ۱۴۰۰،  چهاردهمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، کمک دادیار زندان گوهردشت  و یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در این زندان در تابستان ۱۳۶۷، در […]

No Picture
تازه ها

گزارش سیزدهمین جلسه دادگاه حمید نوری

امروز چهارشنبه، هشتم سپتامبر ۲۰۲١ برابر با هفدهم شهریور ۱۴۰۰، سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، کمک دادیار زندان گوهردشت  و یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در این زندان در تابستان ۱۳۶۷، در […]

No Picture
تازه ها

گزارش دوازدهمین جلسه دادگاه حمید نوری

امروز جمعه ۶ سپتامبر برابر با ١۵شهریور ۱۴۰۰، دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان ۱۳۶۷ در دادگاه استكهلم برگزار شد. در جلسه امروز، […]

No Picture
تازه ها

گزارش یازدهمین جلسه دادگاه حمید نوری

امروز جمعه ۳ سپتامبر برابر با ۱۲ شهریور ۱۴۰۰، یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان ۱۳۶۷ در دادگاه استكهلم برگزار شد. در جلسه […]