No Picture
تازه ها

گزارش بیست‌ودومین جلسه دادگاه حمید نوری

امروز پنج‌شنبه۳۰ سپتامبر ۲۰۲١ برابر با ٨ مهر ۱۴۰۰،  بیست‌ودومین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، کمک دادیار سابق زندان گوهردشت و یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در این زندان در تابستان ۱۳۶۷، در […]

No Picture
تازه ها

گزارش بیست‌ویکمین جلسه دادگاه حمید نوری

امروز سه‌شنبه۲٨ سپتامبر ۲۰۲١ برابر با ۶  مهر ۱۴۰۰،  بیست‌ویکمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، کمک دادیار سابق زندان گوهردشت و یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در این زندان در تابستان ۱۳۶۷، در […]

No Picture
تازه ها

گزارش بیستمین جلسه دادگاه حمید نوری

امروز پنجشنبه۲۳ سپتامبر ۲۰۲١ برابر با ۱ مهر ۱۴۰۰،  بیستمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، کمک دادیار سابق زندان گوهردشت و یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در این زندان در تابستان ۱۳۶۷، در […]

No Picture
تازه ها

گزارش نوزدهمین جلسه دادگاه حمید نوری

امروز چهارشنبه۲۲ سپتامبر ۲۰۲١ برابر با ۳۱ شهریور ۱۴۰۰،  نوزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، کمک دادیار سایق زندان گوهردشت و یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در این زندان در تابستان ۱۳۶۷، در […]

No Picture
تازه ها

گزارش هجدهمین جلسه دادگاه حمید نوری

امروز دوشنبه، بیستم سپتامبر ۲۰۲١ برابر با ۲٩ شهریور ۱۴۰۰،  هجدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، کمک دادیار سایق زندان گوهردشت و یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در این زندان در تابستان ۱۳۶۷، […]

No Picture
تازه ها

گزارش هفدهمین جلسه دادگاه حمید نوری

امروز جمعه، هفدهم سپتامبر ۲۰۲١ برابر با ۲۶ شهریور ۱۴۰۰،  هفدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، کمک دادیار زندان گوهردشت و یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در این زندان در تابستان ۱۳۶۷، در […]

تازه ها

گزارش شانزدهمین جلسه دادگاه حمید نوری

امروز پنج‌شنبه، شانزدهم سپتامبر ۲۰۲١ برابر با ۲۵ شهریور ۱۴۰۰،  شانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، کمک دادیار زندان گوهردشت و یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در این زندان در تابستان ۱۳۶۷، در […]

No Picture
تازه ها

گزارش پانزدهمین جلسه دادگاه حمید نوری

امروز سه شنبه، چهاردهم سپتامبر ۲۰۲١ برابر با ۲۳ شهریور ۱۴۰۰،  پانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، کمک دادیار زندان گوهردشت و یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در این زندان در تابستان ۱۳۶۷، […]

No Picture
تازه ها

گزارش چهاردهمین جلسه دادگاه حمید نوری

امروز پنجشنبه، نهم سپتامبر ۲۰۲١ برابر با هجدهم شهریور ۱۴۰۰،  چهاردهمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، کمک دادیار زندان گوهردشت  و یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در این زندان در تابستان ۱۳۶۷، در […]